NA SPRZEDAŻ ZORGANIZOWANA CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA W NAMYSŁOWIE

Syndyk PRO SERVICE

DRUK – G. Wyborcza Wrocław i Opole – 18.07.2019

Syndyk masy upadłości PW Pro Service sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej oferuje do sprzedaży w formie przetargu pisemnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa znajdującego się w Namysłowie przy ul. Drzewieckiego 1.

Przedmiotem sprzedaży jest zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmująca:

1/. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Namysłowie, przy ul. Drzewieckiego 1, na działkach 12/4, 12/5 i 12/9 o pow. 1, 5218 ha, zabudowanej budynkami  stanowiącymi odrębną własność oraz nieruchomości, urządzenia  i  wyposażenie  zaliczone do infrastruktury integralnej z nieruchomościami, objęte księgą wieczystą KW nr OP1U/00067973/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kluczborku V Wydział Ksiąg Wieczystych;

2/. nieruchomość gruntową niezabudowaną w granicach działki 12/30 o pow. 0,1129 ha, objętą księgą wieczystą KW nr OP1U/00068547/0 prowadzoną  przez Sąd Rejonowy w Kluczborku V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przedmiot sprzedaży wskazany w pkt. a i b podlegają łącznej sprzedaży.

Cena minimalna wywoławcza łączna za obie nieruchomości to 4.000.000,00 zł.

Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2019 r. do godziny 15.00 bezpośrednio w siedzibie Syndyka Masy Upadłości przy ul. Ks. Norberta  Bonczyka 6/2, 51-138 we Wrocławiu lub pocztą, przesyłając ją listem poleconym na podany powyżej adres siedziby Syndyka Masy Upadłości.

Szczegółowe informacje i wymogi dotyczące sprzedaży określa regulamin dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach: 

www.kaczmarekskonieczna.pl; www.upadlosci24.pl; www.ardobiejewska.pl

scroll to top