NA SPRZEDAŻ UDZIAŁY W NIERUCHOMOŚCIACH – SKARSZYN, GMINA TRZEBNICA

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

DRUK – Nowa G. Trzebnicka – 25.07.2019

Syndyk masy upadłości dłużniczki upadłości Barbary Dulas, zamieszkałej w Skarszynie, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (upadłość konsumencka), ogłasza sprzedaż z wolnej ręki:

1/. udziału 4/6 we współwłasności nieruchomości lokalowej położonej w Skarszynie 45A/6 o powierzchni 55,23 m2, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00020471/8,

za cenę nie mniejszą niż 70 000,00 zł brutto,

co stanowi bez mała 75% wartości oszacowania określonej w datowanej na 20 lipca 2018 roku, „Opinii sądowej o wartości” sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego i biegłego sądowego Andrzeja Rogowskiego.

2/. udziału 4/6 w 1/24 we współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w Skarszynie  o powierzchni 0,0374 ha, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00020447/1,

za cenę nie mniejszą niż 1.400,00 zł brutto,

co stanowi 73,7 % wartości oszacowania określonej w datowanej na 20 lipca 2018 roku, „Opinii sądowej o wartości” sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego i biegłego sądowego Andrzeja Rogowskiego.

3/. udziału 4/6 w 135/10000  części we współwłasności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Skarszynie  o powierzchni 5,1700 ha, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00020165/0, 

za cenę nie mniejszą niż 1.350,00 zł brutto,

co stanowi 75 % wartości oszacowania określonej w datowanej na 20 lipca 2018 roku, „Opinii sądowej o wartości” sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego i biegłego sądowego Andrzeja Rogowskiego.

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotów sprzedaży wraz z regulaminem sprzedaży znajduje się w kancelarii syndyka we Wrocławiu przy ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 91, tel. 609 14 68 34, 602 656 323 lwojcikowski.integersa@gmail.com , pm@mbkkancelaria.pl.

Oferty z dopiskiem „Sprzedaż – Barbara Dulas” należy składać w kancelarii syndyka do dnia 21.08.2019 r. do godz. 12:00.

Oferta winna zawierać :

  – dokładne oznaczenie oferenta wraz z danymi teleadresowymi;

  – oferowaną cenę;

  – oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży;

  – oświadczenie o związaniu ofertą przez czas określony w regulaminie i zobowiązaniu się do zawarcia w terminie i w miejscu określonym przez syndyka umowy sprzedaży;

  – oświadczenie o nie wnoszeniu zastrzeżeń, co do stanu faktycznego i prawnego przedmiotu oferty;

  – oświadczenie oferenta, iż zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu oferty, w tym również należny podatek oraz że dokona wpłaty całości ceny przed zawarciem umowy sprzedaży;

  – potwierdzenie wpłacenia wadium, które ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w sytuacji, niestawienia się do umowy sprzedaży w miejscu i terminie wyznaczonym przez syndyka.

Wadium w terminie składania ofert powinno być zaksięgowane na rachunku bankowym wskazanym przez syndyka.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o nr: 54 1090 2486 0000 0001 4201 4152 prowadzony w Santander Bank Polska S.A.

Syndyk zastrzega dodatkową licytację ustną lub negocjacje z oferentami, w celu sprzedaży udziałów w nieruchomościach za jak najkorzystniejszą cenę, pomiędzy oferentami, których oferty cenowe są nie niższe niż 95 (dziewięćdziesiąt pięć) % zaoferowanej ceny.

Licytacja odbywa się w dniu sprzedaży lub w terminie do 14 dni, o czym oferenci zostaną powiadomieni przy ogłoszeniu wyników części pisemnej sprzedaży.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania procedury sprzedaży bez podania przyczyny.

scroll to top