NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA PRZY UL. HUTNICZEJ W STRONIU ŚLĄSKIM – POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

DRUK – G. Wyborcza Kraj – 29.06.2019

Syndyk masy upadłości Panorama Stronie Śląskie Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości z/s w Stroniu Śląskim, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości masy upadłości, tj. prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej w granicach działek nr 306/2, 307/1 (AM – 5, obręb nr 0001 – Stronie Śląskie, nr jedn. rej.: G.623) o pow. 0,1978, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Hutniczej 1,

dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kłodzku księga wieczysta o nr SW1K/00045168/1,

zabudowanej budynkiem usługowo-handlowym o powierzchni użytkowej 1.036,85 m2,

za cenę nie mniejszą niż 399.000,- zł netto

(trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).

Do ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług w przypadku ustalenia obowiązku opodatkowania sprzedaży tym podatkiem.

▬ Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży można otrzymać drogą elektroniczną kierując zapytania pod adresem piotrhabuda@op.pl,  mariusz.kowalski@kancelariahabuda.pl, lub pod numerem telefonu 691 833 855.

▬ Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż Panorama Stronie Śląskie” należy składać w kancelarii syndyka przy ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 91 we Wrocławiu do dnia 28.08.2019 r. do godz. 14:00.

▬ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2019 r. o godz. 12.00 w kancelarii syndyka przy ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 91 we Wrocławiu.

▬ Oferta winna zawierać : ▬ dokładne oznaczenie oferenta; ▬  oferowaną cenę; ▬ oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży i ogłoszeniem; ▬ oświadczenie o związaniu ofertą przez czas określony w regulaminie i zobowiązaniu się do zawarcia w terminie i w miejscu określonym przez syndyka umowy sprzedaży; ▬ oświadczenie o nie wnoszeniu zastrzeżeń, co do stanu faktycznego i prawnego nieruchomości będącej przedmiotem oferty; ▬ oświadczenie oferenta, iż zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości oraz że dokona wpłaty całości ceny przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości; ▬ potwierdzenie wpłacenia wadium.

▬ Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o nr: 25 1240 6670 1111 0010 8285 5904.

▬ W przypadku, gdy różnica pomiędzy zaoferowanymi cenami wyniesie mniej niż 10%, syndyk przeprowadzi dodatkową licytację ustną lub negocjacje z oferentami, w celu sprzedaży nieruchomości za jak najkorzystniejszą cenę.

▬ Licytacja odbywa się w dniu sprzedaży lub w terminie do 14 dni, o czym obecni oferenci zostaną powiadomieni przy ogłoszeniu wyników części pisemnej sprzedaży.  

▬ Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, a także wyboru którejkolwiek oferty.

▬ Uprawnienie to przysługuje syndykowi do czasu otwarcia ofert.

scroll to top