NA SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWO CONCORDIA FINANCE

Syndyk CONCORDIA FINANCE

DRUK – G. Wyborcza Wrocław – 06.08.2019

Syndyk masy upadłości Concordia Finance Sp. z o.o. w upadłości, z siedzibą we Wrocławiu (54-611), ul. Stanisławowska 47, KRS nr 0000409581, ogłasza trzeci pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłej Spółki, w którego skład wchodzą :

1/. wartości niematerialne i prawne oszacowane na 4.137,59 zł;

2/. rzeczowe składniki majątku trwałego (inne środki trwałe) oszacowane na 1.888,26 zł;

3/. należności oszacowane na 75.974,15 zł.

Szczegółowy wykaz składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa upadłego z wartościami nominalnymi i wg oszacowania wymieniony jest w załącznikach do Regulaminu sprzedaży przedsiębiorstwa.

Cena sprzedaży : 82.000,00 zł.     Wadium : 8.200,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg – Concordia” należy składać do dnia  26.08.2019 r. ( do godz. 14.00 ) na adres : Biuro syndyka Marka Rybaka, 53-607 Wrocław, ul. Robotnicza 1a.

Wpłata wadium na rachunek bankowy upadłej Spółki : Santander Bank Polska S.A. 43 1090 2529 0000 0001 3939 2102 w terminie do 26.08.2019 r.

Termin przetargu : 28.08.2019 r., godz. 12.00.   Miejsce przetargu : Biuro syndyka.

Przetarg zostanie przeprowadzony wg Regulaminu sprzedaży przedsiębiorstwa, który z załącznikami, Opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa oraz pozostałą dokumentacją wszystkim zainteresowanym wysyła syndyk drogą elektroniczną.

Informacje pod tel. 601 873 366 oraz e-mail : mrwro@poczta.onet.pl

scroll to top