NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ WCHODZĄCA W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI PRO CERAMICS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Syndyk PRO CERAMICS

DRUK – G. Wyborcza Kraj – 06.08.2019

Syndyk masy upadłości PRO CERAMICS S.A. z siedzibą we Wrocławia ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości.

Przedmiot sprzedaży stanowi:

nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 20.01.2103r. o powierzchni 3.657 m2, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 522/3 i 522/8, am-6, zabudowana budynkiem pełniącym funkcję biurowo-magazynową o łącznej powierzchni użytkowej 375,03 m2, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, położona w województwie lubuskim, powiat żarski, gmina Lubsko, miejscowość Lubsko, ul. Reymonta, opisana w  Księdze Wieczystej nr ZG1R/00055364/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi: 320.000,00 złotych

(słownie złotych: trzysta dwadzieścia tysięcy, 00/100).

Do ceny zostanie doliczony obowiązujący podatek od towarów i usług, o ile będzie on należny.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest prawidłowe złożenie pisemnej oferty zakupu oraz wpłacenie w terminie składania ofert wadium w wysokości 32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych) na rachunek bankowy masy upadłości w Banku Santander Bank Polska numer 68 1090 1522 0000 0001 4217 2996. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zaliczone będzie na poczet ceny kupna, pozostałym zaś oferentom wadium zostanie zwrócone w terminie 14 dni od zakończenia postępowania przetargowego.

Oferta zakupu powinna zawierać:

a/. dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko (w przypadku przedsiębiorcy firmę lub nazwę oferenta), miejsce zamieszkania (w przypadku przedsiębiorcy siedzibę), a nadto status prawny, adres do korespondencji, osoby upoważnione do reprezentacji, telefon, fax, PESEL, NIP i REGON;

b/. oferowaną cenę;

c/. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem, sędzią – komisarzem, reprezentantem upadłego lub ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem lub powinowatym w tej samej linii lub stopniu;

d/. aktualny dokument wskazujący status prawny oferenta i osoby upoważnione do jego reprezentowania (aktualny wyciąg z KRS w przypadku spółek prawa handlowego, umowę spółki w przypadku osób prawnych w organizacji, wydruk z CEIDG w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, odpis umowy spółki – w przypadku spółki cywilnej);

e/. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i spełnia oraz akceptuje jego warunki;

f/. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane;

g/. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz w związku z powyższym nie zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;

h/. dokumenty umocowujące do działania w imieniu oferenta, a w razie ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo w formie wymaganej do dokonania czynności, do której pełnomocnik zostaje umocowany;

i/. numer rachunku bankowego, na który należy odesłać wpłacone wadium;

j/. pisemne zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze sprzedażą oraz do uiszczenia ceny przed zawarciem umowy przenoszącej własność,

k/. oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.08.2019 r. do godz. 11:00  w biurze syndyka, które mieści się pod adresem: ul. Orla 16/4, 53-143 Wrocław, lub przesyłać je na powyższy adres drogą pocztową. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie o formacie mniejszym niż A4, a ta koperta winna być umieszczona w drugiej zamkniętej kopercie formatu A4. Każda z kopert winna być zaadresowana do syndyka masy upadłości wraz z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA PRO CERAMICS” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura syndyka.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.08.2019 r. godz. 13:00w biurze syndyka mieszczącym się ul. Orla 16/4, 53-143 Wrocław.

Syndyk w postępowaniu jawnym dla uczestników postępowania dokona wyboru oferty wygrywającej przetarg. Wybór oferty wygrywającej nastąpi w dniu 30.08.2019 r. godz.13:00 w biurze syndyka.

W przypadku skutecznego złożenia dwóch lub więcej najkorzystniejszych ofert pisemnych, w których oferenci zaproponują ceny różniące się między sobą o mniej niż 10%, syndyk w dniu otwarcia ofert przeprowadzi ustną aukcję na warunkach określonych w Regulaminie przetargu.

Szczegółowe zasady udziału w przetargu i tryb sprzedaży zawiera Regulamin przetargu dostępny w biurze syndyka we Wrocławiu, ul. Orla 16/4 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania pod numerem telefonu 570 493 843 lub poprzez adres e-mail: proceramics@machate.pl.

scroll to top