OKAZJA – SYNDYK SPRZEDAJE PRZECENIONY TOWAR

Syndyk INTERNATIONAL DECO LOGISTICS

Syndyk masy upadłości International Deco Logistics Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Borku Strzelińskim ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości po obniżonej cenie

1/. Mienie znajduje się w Borku Strzelińskim przy ul. Nowowiejskiej 1 i obejmuje pakiety szczegółowo opisane w załącznikach do Regulaminu przetargu.

2/. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na warunkach określonych w Regulaminie Przetargu oraz wpłata wadium w wysokości stanowiącej 10% wartości składanej oferty, którego dotyczy oferta, na rachunek w Santander Bank Polska S.A.  nr konta 04 1090 2398 0000 0001 3707 8067, w terminie do dnia 22 sierpnia 2019r. (data zaksięgowania na rachunku masy upadłości).

3/. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod nr tel. 71 349-34-43, na stronie ardobiejewska.pl oraz w biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Trzemeskiej 6/7 w godz. od 11:00 do 15:00.

4/. Oferty pisemne składać należy w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości International Deco Logistics Sp. z o.o. w upadłości, ul. Trzemeska 6/7, 53-679 Wrocław, z adnotacją „Przetarg” do dnia 22 sierpnia 2019 r. (data wpływu oferty do biura Syndyka)

5/. Oferty, które wpłyną do Biura Syndyka po 22 sierpnia 2019 r. nie będą rozpatrywane.

6/. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione statutowo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

7/. Oferta składana na ruchomości z pakietów od 3 do 11, powinna zawierać informacje według niżej wymienionego wzoru w porządku od najmniejszej lp. w pakiecie do największej lp. w pakiecie:

L.p. oferty L.p. wskazana w pakiecie Nr spisu Nazwa pakietu Nazwa ruchomości   Ilość Cena wywoławcza netto Oferowana kwota netto
               
SUMA    

Oferty dotyczące ww. pakietów złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane.

8/. Mienie będące przedmiotem przetargu, można oglądać w miejscu jego składowania tj. w Borku Strzelińskim przy ul. Nowowiejskiej 1, w godz. od 10:00 do 14:00 jedynie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

9/. W razie złożenia oferty na nabycie mienia w pakietach, nabywcy przysługuje bonifikata w wysokości 5% wartości sumy ceny wywoławczej pakietu, zawierającego ruchomości w cenach stanowiących 90% wartości oszacowania.

10/. W przypadku złożenia oferty na nabycie dwóch pakietów mienia, nabywcy przysługuje bonifikata w wysokości 10% wartości sumy ceny wywoławczej pakietów, zawierających ruchomości w cenach stanowiących 90%  wartości oszacowania.

11/. W przypadku złożenia oferty na nabycie trzech pakietów mienia, nabywcy przysługuje bonifikata w wysokości 15% wartości sumy ceny wywoławczej pakietów, zawierających ruchomości w cenach stanowiących 90% wartości oszacowania.

12/. Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

scroll to top