NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANE – (USŁUGI KOMERCYJNE Z DOPUSZCZENIEM ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ), ROLNE – (ZABUDOWA MIESZKANIOWO-TURYSTYCZNA) POŁOŻONE W MIEJSCOWOŚCIACH KIEŁCZÓW, KIEŁCZÓWEK, PIECHOWICE – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Syndyk RELIGA DEVELOPMENT

DRUK – G. Wyborcza Kraj – 6.08.2019

Piechowice
Piechowice
Piechowice

Kiełczówek
Kiełczowek

Syndyk masy upadłości Religa Development S.A. w upadłości likwidacyjnej z/s we Wrocławiu, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki :

1/. nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działka budowlana – usługi komercyjne z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej), działka nr 53/2, AM-1, o pow. 0,65 ha, położonej w miejscowości Kiełczówek, w gminie Długołęka, księga wieczysta WR1E/00084862/6,

za cenę nie mniejszą niż 110.700,- zł netto.

2/. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr 555/11, AM-1, o pow. 0,0030 ha, położonej w miejscowości Kiełczów, w gminie Długołęka, księga wieczysta WR1E/00069643/4,

za cenę nie mniejszą niż 1.100,- zł netto.

3/. nieruchomości gruntowej niezabudowanej rolnej, działki nr 495, 497, AM-7, o pow. 4,8910 ha, położonej w miejscowości Piechowice, w gminie Piechowice, księga wieczysta JG1J/00089189/3,

za cenę nie mniejszą niż 32.400,- zł netto.

4/. nieruchomości gruntowej niezabudowanej rolnej, działki nr 493, AM-7, o pow. 7,5335 ha, położonej w miejscowości Piechowice, w gminie Piechowice, księga wieczysta JG1J/00080171/1,

za cenę nie mniejszą niż 254.100,- zł netto.

Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego część przedmiotowej nieruchomości o pow. ok. 4,6 ha położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MIII – strefa zabudowy mieszkaniowo-turystycznej, pozostała część działki położona jest na obszarze oznaczonym symbolem R – tereny rolne.

5/. nieruchomości gruntowej niezabudowanej rolnej, działki nr 490, AM-7, o pow. 6,5512 ha, położonej w miejscowości Piechowice, w gminie Piechowice, księga wieczysta JG1J/00063392/1,

za cenę nie mniejszą niż 480.600,- zł netto.

Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MIII – strefa zabudowy mieszkaniowo-turystycznej oraz Uz – tereny usług z zielenią towarzyszącą poza obszarami zurbanizowanymi lub na ich obrzeżach.

6/. udziału 360/1938 w prawie własności działki nr 189/38 o powierzchni 209 m2, położonej w miejscowości Kiełczów przy ul. Akacjowej, w gminie Długołęka, droga wewnętrzna osiedlowa, utwardzona kostką betonową, księga wieczysta WR1E/00072109/3,

za cenę nie mniejszą niż 2.250,- zł netto.

7/. udziału 170/570 w prawie własności działki nr 555/13 o powierzchni 3 220 m2, położonej w miejscowości Kiełczów przy ul. Akacjowej, w gminie Długołęka, droga wewnętrzna osiedlowa, utwardzona kostką betonową, księga wieczysta WR1E/00076687/6,

za cenę nie mniejszą niż 55.100,- zł netto.

■▬ Operaty szacunkowe oraz regulamin sprzedaży można otrzymać drogą elektroniczną kierując zapytania pod adresem mariusz.kowalski@kancelariahabuda.pl, lub pod numerem telefonu 691 833 855.

■▬ Nieruchomości z pkt. 3, 4 i 5 stanowią kompleks nieruchomości, a nabycie tylko jednej z nieruchomości wchodzących w skład danego kompleksu może znacznie ograniczyć ekonomiczne uzasadnienie w nabyciu pozostałych nieruchomości. W przypadku wpłynięcia oferty na jedną tylko nieruchomość wchodzącą w skład kompleksu nieruchomości oferta ta może zostać odrzucona.

■▬ Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż Religa Development SA” należy składać w kancelarii syndyka przy ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 91 we Wrocławiu (52-232) do dnia 11 września 2019 r. do godz. 15:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 września 2019 r. o godz. 13.00 w kancelarii syndyka przy ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 91 we Wrocławiu.

Oferta winna zawierać :

dokładne oznaczenie oferenta; ● oferowaną cenę; ● oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży i ogłoszeniem; ● oświadczenie o związaniu ofertą przez czas określony w regulaminie i zobowiązaniu się do zawarcia w terminie i w miejscu określonym przez syndyka umowy sprzedaży; ●  oświadczenie o nie wnoszeniu zastrzeżeń, co do stanu faktycznego i prawnego nieruchomości będącej przedmiotem oferty; ● oświadczenie oferenta, iż zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości oraz że dokona wpłaty całości ceny przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości; ● potwierdzenie wpłacenia wadium.

■▬ Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o nr: 97 1240 6670 1111 0010 4872 5449.

■▬ W przypadku, gdy różnica pomiędzy zaoferowanymi cenami wyniesie mniej niż 10%, syndyk przeprowadzi dodatkową licytację ustną lub negocjacje z oferentami, w celu sprzedaży nieruchomości za jak najkorzystniejszą cenę. Licytacja odbywa się w dniu sprzedaży lub w terminie do 14 dni, o czym obecni oferenci zostaną powiadomieni przy ogłoszeniu wyników części pisemnej sprzedaży.

■▬ Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, a także wyboru którejkolwiek oferty. Uprawnienie to przysługuje syndykowi do czasu otwarcia ofert.

scroll to top