NA SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI

Syndyk TIKAL POLSKA

Syndyk masy upadłości „Tikal Polska” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu ogłasza sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości wierzytelności.

Warunki sprzedaży:

1/. Przedmiotem sprzedaży są dwa pakiety wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości. Wykazy wierzytelności składających się na poszczególne pakiety stanowią załączniki do Regulaminu określającego tryb i zasady przeprowadzenia sprzedaży z wolnej ręki wierzytelności w postępowaniu upadłościowym „Tikal Polska” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu: załącznik nr 1 pn. „Wykaz sprzedawanych wierzytelności – pakiet nr 1” oraz załącznik nr 2 pn. „Wykaz sprzedawanych wierzytelności – pakiet nr 2”, które to załączniki będą udostępniane osobom zainteresowanym w kancelarii syndyka mieszczącej się we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 59-60/7 oraz drogą elektroniczną – w przypadku zgłoszenia chęci ich otrzymania pod adresem e-mail: kancelaria@milek.com.pl.

2/. Wierzytelności zgrupowane w pakiecie nr 1 zostaną sprzedane za cenę nie niższą niż 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

3/. Wierzytelności zgrupowane w pakiecie nr 2 zostaną sprzedane za najwyższą zaoferowaną cenę.

4/. Sprzedaż odbywa się w drodze nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego. Przedmiotem ofert może być jeden lub dwa pakiety wierzytelności.

5/. Pisemne oferty zawierające oświadczenia i dokumenty określone w Regulaminie należy składać w kancelarii syndyka we Wrocławiu (50-127), przy ul. Św. Mikołaja 59-60/7, do dnia 22 sierpnia 2019 r., do godz. 15:00, z dopiskiem: “oferta na wierzytelności Tikal”; rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 23 sierpnia 2019 r., o godz. 12:00, w kancelarii syndyka. W przypadku ofert na pakiet nr 1 dodatkowym warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie w terminie zakreślonym do składania ofert wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 95 1090 1522 0000 0001 3176 1985 w Santander Bank Polska S.A.

6/. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę.

Szczegółowe warunki sprzedaży i wymagania co do oferty są zawarte w Regulaminie określającym tryb i zasady przeprowadzenia sprzedaży z wolnej ręki wierzytelności w postępowaniu upadłościowym „Tikal Polska” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, który dostępny jest w lokalu Kancelarii i na stronach internetowych: www.syndyk-milek.pl oraz www.ardobiejewska.pl. Informacje o przedmiocie i zasadach sprzedaży można także uzyskać pod nr tel. 71 783 99 38 i pod adresem e-mail: kancelaria@milek.com.pl.         

scroll to top