NA SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWO – CENTRUM MOTORYZACYJNE GRABARÓW – W JELENIEJ GÓRZE

Syndyk masy upadłości Centrum Motoryzacyjnego Grabarów Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości 

Przedmiot  sprzedaży:

Ogół składników materialnych i niematerialnych wg stanu na dzień przetargu stanowiących zwarty gospodarczo kompleks przeznaczony do prowadzenia działalności polegającej na sprzedaży samochodów oraz świadczeniu usług związanych z przeglądami samochodów, ich naprawami oraz sprzedażą części i akcesoriów,

z wyłączeniem: ▬ środków pieniężnych w kasie spółki i na rachunkach bankowych; ▬ środków transportu; ▬ należności.

W skład przedsiębiorstwa wchodzi :

nieruchomość gruntowa zabudowana kompleksem obiektów o charakterze usługowym (prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności budynków) położona w Jeleniej Górze przy ul. Batalionów Chłopskich.

Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości: działka gruntu nr ew.22/1, AM 67, obręb 0023 NE Jelenia Góra, gmina Jelenia Góra, powiat jeleniogórski, KW nr JG1J/00042308/3.

Sprzedaż przedsiębiorstwa dokonywać się będzie w trybie przepisów Prawa upadłościowego z dnia 28 lutego 2003r (Dz. U. Nr 60, poz.535). Tekst jednolity z dnia 22 listopada 2017r (Dz.U. 2017, poz.2344)z późniejszymi zmianami.

Cena oszacowania: 5.465.000,00zł (słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy zł).

Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 9 września 2019r o godz. 14.00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18 w sali nr110.

Regulamin przetargu i szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu 601 993 499, e-mail: musialowska@syndykmediator.pl

scroll to top