NA SPRZEDAŻ SAMOCHÓD OSOBOWY MARKI PEUGEOT 3008

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert samochód osobowy marki PEUGEOT 3008:

– rok produkcji: 2015 r. – nr VIN: VF30UHNYMFS157753, – przebieg: 61 479 km, – data I rejestracji: 07.05.2015 r., – pojemność/moc: 1199 ccm/96kW (131 KM).

1/. Wartość przedmiotu konkursu oszacowana została na kwotę 35.250,00 zł brutto. Kwota ta stanowi cenę minimalną, za którą przedmiot konkursu może zostać sprzedany. Szczegółowa wycena wraz z dokumentacją zdjęciową dostępna jest na stronie www.ardobiejewska.pl lub udostępniana w formie elektronicznej (zapytania należy kierować na adres: kancelaria@kabza.com.pl lub telefonicznie 661 671 954).

2/. Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się w okresie od 16 do 20 września 2019 r. w miejscowości Ryczów (woj. małopolskie), po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu terminu (607 817 226).

3/. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie bezwarunkowej oferty w języku polskim na nabycie przedmiotu sprzedaży.

Zeskanowane oferty winny być wysyłane tylko na adres mailowy: syndyk.sprzedaje@gmail.com najpóźniej do dnia 30.09.2019 r.

W tytule maila należy wpisać: IMIĘ + NAZWISKO + OFERTA PEUGEOT + NR  KONTAKTOWY.

4/. Oferta winna zawierać:

  • dane oferenta, w tym nr PESEL, a w przypadku przedsiębiorców nr NIP lub nr KRS, adres do korespondencji i numer telefonu do kontaktu,
  • oferowaną cenę nie niższą niż cena określona w § 1 pkt 2,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także regulaminem sprzedaży i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • zobowiązanie do pokrycia wszystkich opłat i podatków związanych z nabyciem majątku  upadłego,
  • podpis oferenta.

5/. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 2 października 2019 r. Wybór nabywcy nastąpi w oparciu o najwyższą zaoferowaną cenę.

6/. Szczegółowe warunki przetargu zostały określone w Regulaminie dostępnym na stronie www.ardobiejewska.pl. Regulamin będzie udostępniony zainteresowanym osobom również w formie elektronicznej na maila (zapytania proszę kierować na adres kancelaria@kabza.com.pl lub telefonicznie 661 671 954). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 661 671 954.

scroll to top