NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE PRZY UL. BUŁGARSKIEJ W ZIELONEJ GÓRZE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA-PIĄTKOWSKA/HNAT

http://wyborcza.pl/0,0.html

DRUK – Gazeta Wyborcza Zielona Góra (drobne) – 03.09.2019

Syndyk masy upadłości Agnieszki Piątkowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda w drodze przetargu wchodzące w skład masy upadłości spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Zielonej Górze przy ul. Bułgarskiej 3/8, o powierzchni 63,10 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer ZG1E/00091771/5,

za ceną nie niższą niż cena oszacowania, tj. 229.200,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście złotych).

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki Regulaminu w terminie do dnia 27 września 2019 r. do godz. 15.00 osobiście lub drogą pocztową.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura syndyka.

Szczegółowe informacje o przetargu oraz Regulamin sprzedaży można uzyskać w biurze syndyka mieszczącym się we Wrocławiu (51-608) przy ul. Ludomira Różyckiego 1C lok. 105, tel. 600 459 949, w godz. 9:00 – 15:00 oraz na stronie internetowej: www.ardobiejewska.pl

scroll to top