PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. WIETRZNEJ 10 WE WROCŁAWIU

SPÓŁKA WIETRZNA10

www.gazetaprawna.pl

DRUK – Gazeta Prawna 10.09.2019

http://wyborcza.pl/0,0.html

DRUK – Gazeta Wyborcza Kraj – 10.09.2019

Spółka Wietrzna 10 ogłasza, że w dniu 01.10.2019 r. o godz.10 odbędzie się przetarg na zakup zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Wietrznej 10 we Wrocławiu.

Przedmiotem sprzedaży jest :

● prawo użytkowania wieczystego do dnia 27.09.2089 r. gruntu będącego własnością Skarbu Państwa to jest działki nr 7/3, AM-7, obręb 0016, Krzyki o powierzchni 0,2701 ha wraz z posadowionymi na  niej budynkami o powierzchni całkowitej 1959 m2 tj.

● prawo własności budynku nr 1 położonego przy ul. Wietrznej 10 we Wrocławiu o powierzchni zabudowy  552,64 m2 składającego się z pięciu kondygnacji.

● prawo własności budynku nr 2 położonego przy ul. Wietrznej 10 we Wrocławiu o powierzchni zabudowy 168 m2, składającego się z dwóch kondygnacji.               

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr. WR1K/00130239/4.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5.200.000 zł

(słownie : pięć milionów dwieście tysięcy).

Warunki udziału w przetargu :

1/. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty ”,  w języku polskim, w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg Wietrzna 10 nie otwierać” osobiście lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2019 pod adres Kancelarii Notarialnej Marcin Krześ, 52-314 Wrocław ul. Wałbrzyska 9d w godzinach od 10 do 15 od poniedziałku do piątku. O zachowaniu terminu składania ofert przesłanych decyduje dzień ich wpływu.

2/. Otwarcie i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w Kancelarii Notarialnej Marcin Krześ 52-314 Wrocław, ul. Wałbrzyska 9d w dniu 01.10.2019 r. o godz.10.

3/. Oferta winna zawierać :

– dokładne oznaczenie oferenta;

– oferowaną cenę;

– oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży;

– oświadczenie o związaniu ofertą przez czas określony w regulaminie i zobowiązaniu się do   zawarcia w terminie i w miejscu określonym przez sprzedającego umowy sprzedaży;

– potwierdzenie wpłacenia wadium.

4/. W terminie do dnia 27.09.2019 r. należy wpłacić wadium w wysokości 150.000 zł na rachunek Spółki 51 1610 1175 2015 0180 0039 0001 lub rachunek depozytowy notariusza Kancelaria Notarialna Marcin Krześ 43 1050 1575 1000 0097 0739 7452 z tytułem wpłaty „Wadium na przetarg Wietrzna 10”  Oferty, których oferenci nie wpłacili wadium nie będą rozpatrywane.

5/. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odwołania przetargu w każdym czasie i na każdym etapie bez podania przyczyny.

Zainteresowani kupnem mogą zapoznać się z przedmiotem sprzedaży i dokumentacją w dniach od poniedziałku do czwartku po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie pod numerem 605 389 632 lub pocztą elektroniczną wietrzna10@gmail.com

scroll to top