Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: inne Opublikowano: poniedziałek, 05, luty 2018

NA SPRZEDAŻ UDZIAŁY W FIRMIE ECO FUEL

 

Syndyk masy upadłości wyznaczony w postępowaniu upadłościowym Beaty Żukiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Jeleniej Górze sprzeda z wolnej ręki 51 udziałów w spółce Eco FUEL Sp. z o.o. za łączną cenę oszacowania nie niższą niż 15.000 zł. (słownie złotych: piętnaście tysięcy)

 

* druk w dniu 7.02.2018 w G. Wyborczej Wrocław, 9.02.2018 w Auto Giełdzie

 

 

 

Warunki sprzedaży określa regulamin sprzedaży.

Oferty należy składać pisemnie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.03.2018r. (liczy się data wpływu oferty), na adres Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Anna Łaskawiec, ul. Azaliowa 23, Wrocław.

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 05.03.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Syndyka

Wyłącza się rękojmię za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.

Cena nabycia powinna zostać uiszczona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży - przed jej zawarciem, bezpośrednio po wyborze oferty.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży ponosi kupujący.

Szczegółowych informacji udziela Syndyk pod nr tel. 606 10 30 35.

Syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, prawo uznania bez podawania przyczyny,
że konkurs nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia całego konkursu lub jego części bez podawania przyczyny.