Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Likwidator TWINS

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: niedziela, 08, październik 2017

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ WROCŁAW, UL. OSTROWSKIEGO

 

Likwidator Spółki Twins sp. z o. o. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu sprzeda w drodze przetargu nieograniczonego prawo wieczystego użytkowania nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego numer 7 i 9,

 

* załączniki

 * druk w G. Wyborczej Kraj w dniach 9, 13, 18.10.2017, G. Prawnej 11, 13, 17.10.2017, oraz w Rzeczpospolitej 10, 12, 16.10.2017

 

 

 

stanowiącej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 8/18, 8/19, 8/20, 8/21, 8/22, 8/26, 8/28, AM-21, o łącznej powierzchni 12 517m2 (w użytkowaniu wieczystym do dnia 5 grudnia 2089 r.) wraz z prawem własności zespołu trzech połączonych budynków: o powierzchni zabudowy 5 896 m2 oraz powierzchni całkowitej 16 607 m2 i kubaturze 52 950 m3 w tym dwóch wysokich 6-cio kondygnacyjnych typu „Lipsk II” oraz 2- kondygnacyjnego budynku stanowiącego łącznik całości, który obejmuje dwa pozostałe budynki stanowiące razem komunikacyjną i przestrzenną jedność o przeznaczeniu biurowo – usługowo - produkcyjnym i będące odrębnym od gruntu przedmiotem własności, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1K / 00096412/0 ,

 

 

za cenę nie niższą niż 36.000.000 PLN netto

(słownie: trzydzieści sześć milionów złotych netto).

 

  • Osoby lub podmioty zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert w nieprzekraczalnym terminie do 14.12.2017 r. włącznie na adres siedziby Likwidatora mieszczącej się we Wrocławiu ( 53-238) przy ul. Ostrowskiego 9, lok. 211 lub przesłać je na powyższy adres drogą pocztową listem poleconym.
  • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 5% ceny netto tj. 1.800.000 PLN w terminie do dnia 14.12.2017 r.
  • Otwarcie ofert przez Likwidatora nastąpi w dniu 15.12.2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 9 lok. 211.
  • O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Likwidatora.
  • Warunki przyjęcia i rozpatrzenia oferty określone są   w Regulaminie przetargu.
  • Regulamin ten można uzyskać w siedzibie Likwidatora tel. 71 794 93 34 lub 695 592 936 w godz. od 10.00 do 14.00 w dni robocze oraz na stronie internetowej: www.ardobiejewska.pl.
  • Likwidator zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub jego odwołania.