Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk ADE LINE

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: wtorek, 10, październik 2017

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA

Syndyk masy upadłości ADE LINE SA w upadłości likwidacyjnej z/s w Prusicach ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert rawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w województwie dolnośląskim, powiat trzebnicki, gmina Prusice,

 

* druk w G. Wyborczej Kraj w dniu 12.10.2017, zas 13.10.2017 w Auto Giełdzie

 

 

 

obręb Prusice AM1 działka nr 529/6 o pow. 7,1646 ha, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/0041106/2

za cenę nie niższą niż 1.320.000,00 zł netto + VAT

    

Konkurs ofert odbędzie się 09.11.2017 r. o godz.1100 w siedzibie syndyka we Wrocławiu ul. Krakowskiej 56-62 bud. B, tel. 695 055 522.

W przypadku bezskutecznego konkursu, kolejny odbędzie się 30.11.2016 r. o godz. 11,00 w tym samym miejscu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest złożenie w biurze syndyka we Wrocławiu, ul. Krakowskiej 56-62 bud. B, najpóźniej w przeddzień konkursu pisemnej oferty z dowodem wpłaty wadium w wys. 10% ceny wywoławczej nieruchomości wpłaconego na rachunek bankowy masy upadłości w Banku PEKAO S.A. 14 1240 3464 1111 0010 6074 5456 z podanym tytułem wpłaty „Wadium”.

Regulamin sprzedaży nieruchomości z wolnej ręki oraz pozostałe informacje dotyczące sprzedaży są do wglądu na stronie www.ardobiejewska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru oferentów oraz unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny i ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości łącznie z kosztami wykreślenia hipotek ponosi nabywca.