Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: czwartek, 12, październik 2017

NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE UL. PALISADOWA, WAŁBRZYCH

 

Syndyk masy upadłości Jana Chmielewskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki własnościowego lokalu mieszkalnego 4- pokojowego z przynależną piwnicą

 

* regulamin

 

 

 

stanowiącego oddzielną nieruchomość o powierzchni 75,3 m² położonego w budynku wielorodzinnym w Wałbrzychu przy ul. Palisadowej 35 dla którego Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o Nr SW1W/00070302/7 i udziału w gruncie w ułamku 4099/1000000 opisanego w KW SW1W/00055676/8

za cenę nie niższą niż 110.000,00 złotych

(słownie : sto dwadzieścia dwa tysiące )

 

Warunki udziału w sprzedaży:

 

  • Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza, w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „oferta na zakup nieruchomości Palisadowa 35 - sygn. akt VI GUp 39/15 - NIE OTWIERAĆ" należy składać w Kancelarii Notarialnej Rafała Firleja, (58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 13/3) – w godzinach pracy w kancelarii w terminie do 06 listopada 2017 r. do godziny 14.00 osobiście lub pocztą kurierską
  • Otwarcie i rozpoznanie ofert w obecności notariusza nastąpi w tym samym dniu tj. 06 listopada 2017 r. o godz. 14,15 w kancelarii notarialnej w obecności notariusza (dokonany wybór oferty wymaga zatwierdzenia przez sędziego-komisarza).
  • Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 11.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości Jana Chmielewskiego zam. w Wałbrzychu o nr 40 1090 2301 0000 0001 3314 9598 w Banku Zachodnim WBK SA z/s we Wrocławiu w terminie do 03.11.2017 r.

 

♦→ Szczegółowe informacje i wymogi dot. Przedmiotu sprzedaży określa Regulamin dostępny na stronie - www.ardobiejewska.pl oraz w Kancelarii Syndyka ( ul. Sienkiewicza 7/1, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 24 10.

♦→ Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub aukcji bez podania przyczyn oraz prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę nabycia.