Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: czwartek, 12, październik 2017

NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE Ul. DRZYMAŁY, ŚWIDNICA

 

Syndyk masy upadłości Urszuli Griner osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o nr. 16 przy ul. Drzymały nr. 12 w Świdnicy

 

* załączniki

* druk w Auto Giełdzie w dniu 13.10.2017

 

 

 

 

 

o powierzchni 32,32 m2 składającego się z 1 pokoju, kuchni z jadalnią, łazienki z wc, przedpokoju i balkonu dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą KW numer SW1S/00055729/2 wraz z udziałem 375/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawach do grantu działki nr 2595 o powierzchni 0,0497 ha dla której to księgę wieczystą SW1S/00015264 prowadzi Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych w Świdnicy

za cenę nie niższą niż 67.000,00 zł

(słownie : siedemdziesiąt cztery tysiące złotych)

Warunki udziału w sprzedaży:

 

  • Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza, w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w Świdnicy ul. Drzymały 12/16 sygn. akt VI GUp 82/16 - nie otwierać" należy składać w Kancelarii Notarialnej Rafała Firleja, (58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 13/3) w godzinach pracy kancelarii w terminie do 06 listopada 2017 r. osobiście lub pocztą kurierską do godziny 14.00.
  • Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w tym samym dniu tj. 06 listopada 2017 r., o godz. 14.15 w kancelarii notarialnej w obecności notariusza (dokonany wybór oferty wymaga zatwierdzenia przez sędziego-komisarza).
  • Przystępujący do postępowania na sprzedaż winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Urszuli Griner zam. w Wałbrzychu o nr 77 1090 2301 0000 0001 3415 4725 w Banku Zachodnim WBK SA z/s we Wrocławiu wadium wysokości 6.700,00 zł, w terminie do dnia 03 listopada 2017 r. roku.
  • Szczegółowe informacje i wymogi dot. przedmiotu sprzedaży określa Regulamin dostępny na stronie - www.ardobiejewska.pl oraz w Kancelarii Syndyka ( ul. Sienkiewicza 7/1, 58-200 Dzierżoniów, tel. 601 580 219.

 

  • Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie.