Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: czwartek, 12, październik 2017

NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE UL. OSIEDLE XXV LECIA PRL, BIELAWA

 

Syndyk masy upadłości Wandy Czyż osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Bielawie, ul. Osiedle XXV lecia PRL 2c/12

 

* załączniki

* druk w Auto Giełdzie w dniu 13.10.2017

 

 

 

 

o powierzchni 54,40 m2 składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i balkonu oraz przynależnej piwnicy o pow. 9 m2 dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00043378/5 wraz z udziałem 47/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawach do grantu działki nr 500/8 o powierzchni 1,2701 ha dla której to księgę wieczystą SW1D/ 00041273/5 prowadzi Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Dzierżoniowie.

 * UWAGA - nr ksiąg wieczystych i miejsce ich prowadzenia zostały poprawione.

za cenę nie niższą niż 136.000,00 zł

(słownie : sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych)

Warunki udziału w sprzedaży:

 

  • Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza, w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w Bielawie sygn. akt VI GUp 13/17 - nie otwierać" należy składać w Kancelarii Notarialnej dr. Rafała Firleja,(58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 13/3) – w godzinach pracy kancelarii w terminie do 06 listopada 2017 r. osobiście lub pocztą kurierską do godziny 14.00.
  • Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w tym samym dniu tj. 06 listopada 2017 r., o godz. 14.15 w kancelarii notarialnej w obecności notariusza (dokonany wybór oferty wymaga zatwierdzenia przez sędziego-komisarza).
  • Przystępujący do postępowania na sprzedaż winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Wandy Czyż nr 14 1090 2301 0000 0001 3441 6983 w Banku Zachodnim WBK SA z/s we Wrocławiu wadium wysokości 13.600,00 zł, w terminie do dnia 03 listopada 2017 r.
  • Szczegółowe informacje i wymogi dot. przedmiotu sprzedaży określa Regulamin dostępny na stronie - www.ardobiejewska.pl oraz w Kancelarii Syndyka ( ul. Sienkiewicza 7/1, 58-200 Dzierżoniów, tel. 601 580 219.

 

  • Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie.