Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: czwartek, 12, październik 2017

NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE Ul. WYSPIAŃSKIEGO, KŁODZKO

 

Syndyk masy upadłości Andrzeja Nogi osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Kłodzku, przy ul Wyspiańskiego 2G/6

 

* załączniki

* druk w Auto Giełdzie w dniu 13.10.2017 r.

 

 

 

o powierzchni 48,80m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w postaci piwnicy o powierzchni 4,70m2, objętego księgą wieczystą KW Nr SW1K/80409/0 wraz z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku i gruntu wynoszącym 85/1000, objętego księgą wieczystą KW Nr SW1K/59213/3

za cenę nie niższą niż 90.000,00 zł

(dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

Warunki przetargu:

 

  • Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza, w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „oferta na zakup nieruchomości 2G/6 - sygn. akt VI GUp 42/16 - NIE OTWIERAĆ" należy składać w Kancelarii Notarialnej Rafała Firleja,(58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 13/3) – w godzinach pracy kancelarii w terminie do 06 listopada 2017 r. do godziny 14.00 osobiście lub pocztą kurierską.
  • Rozpoznanie ofert nastąpi w tym samym dniu tj. 06 listopada 2017 r., o godz. 14.15 w kancelarii notarialnej w obecności notariusza (dokonany wybór oferty wymaga zatwierdzenia przez sędziego-komisarza).
  • Przystępujący do postępowania na sprzedaż winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Andrzeja Nogi o nr 19 1090 2301 0000 0001 3333 2821 w Banku Zachodnim WBK SA z/s we Wrocławiu wadium wysokości 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 03 listopada 2017 r.
  • Szczegółowe informacje i wymogi dot. Przedmiotu sprzedaży określa Regulamin dostępny na stronie - www.ardobiejewska.pl oraz w Kancelarii Syndyka ( ul. Sienkiewicza 7/1, 58-200 Dzierżoniów, tel. 601 580 219.

 

  • Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie.