Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: poniedziałek, 05, luty 2018

NA SPRZEDAŻ ROZPOCZĘTA BUDOWA DOMU – KANCLERZOWICE, GMINA ŻMIGRÓD

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 16/17 oferuje na sprzedaż z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert, na warunkach określonych w regulaminie sprzedaży i zasadach sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, objętą masą upadłości nieruchomość gruntową

 

* druk w dniu 7.02.2018 w G. Wyborczej Wrocław, 9.02.2018 w Auto Giełdzie

 

 

 

w granicach działki 70/2, AM-1, o powierzchni 6 220 m2 z  rozpoczętą budową domu jednorodzinnego, położonej w Kanclerzowicach, gmina Żmigród, powiat trzebnicki, objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy księgą wieczystą nr WR1W/00041029/8,

za łączną cenę minimalną

140 000,00 zł

(sto czterdzieści tysięcy złotych).

  • → Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 501 148 528 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00.
  • → Oferty wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 14 000,00 zł (czternaście tysięcy złotych) składać należy w terminie do 6 marca 2018 r. do godz.11:00 w biurze syndyka Kancelaria Prawna Radca Prawny Beata Kotula, ul. Świętokrzyska 57/2, 50 -327 Wrocław, w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 11:00 bądź pocztą.
  • → Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznawana data doręczenia przesyłki do biura syndyka.
  • → Otwarcie ofert nastąpi 6 marca 2018 r. o godzinie 11:30 w biurze syndyka przy ulicy Świętokrzyskiej 57/2, 50-327 Wrocław.
  • → Jeżeli zostanie stwierdzone, że na zakup danej nieruchomości wpłynęły przynajmniej dwie prawidłowe oferty cenowe nie niższe nić 90 % ceny zaoferowanej Syndyk może przeprowadzić dodatkową licytację ustną.
  • → Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.