Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: wtorek, 13, luty 2018

NA SPRZEDAŻ UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI UL. CZESKA, WROCŁAW

Syndyk masy upadłości Krzysztofa Janczary, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki: udział 2/6 w nieruchomości, tj. mieszkaniu położonym na parterze domu mieszkalnego dwulokalowego przy ul. Czeskiej 11/1 we Wrocławiu,

 

* druk w G. Wyborczej Wrocław w dniu 13.02.2018 r.

 

 

 

o powierzchni 131,70 m.kw., dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta WR1K/00037537/1 wraz w ½ udziału w działce 119, położonej przy ul. Czeskiej 11 we Wrocławiu, dla której prowadzona jest księga wieczysta   WR1K/00037125/0,

 

za cenę minimalną nie niższą niż

165.294,00 PLN/netto.

 

1/. Oferty nabycia należy przesłać na adres: Kancelaria syndyka Macieja Złotogórskiego, ul. Wałbrzyska 12, 52 - 314 Wrocław z dopiskiem „oferta nieruchomość” w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

2/. Oferta powinna zawierać:

- dane oferenta (imię, nazwisko i PESEL lub nazwa i numer KRS),

–oferowaną cenę netto,

- oświadczenie o tym, że oferent zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

- oświadczenie o akceptacji warunków Regulaminu Sprzedaży.

3/. Rękojmia za wady fizyczne lub prawne jest wyłączona.

4/. Oferowaną do sprzedaży nieruchomość można oglądać wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem pod numerem +48 505 45 18 04.

5/. Kryterium wyboru oferty jest wysokość oferowanej ceny. Syndyk może unieważnić przetarg w całości lub w części.

6/. Sprzedaż nieruchomości odbywać się będzie z uwzględnieniem Regulaminu Sprzedaży.

7/. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu wskazanym w Regulaminie Sprzedaży.

8/. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 505 45 18 04.

9/. Regulamin Sprzedaży można otrzymać w biurze syndyka lub elektronicznie po uprzednim kontakcie pod numerem telefonu +48 505 45 18 04