Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Likwidator TOYA

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: piątek, 16, marzec 2018

TRZECI PRZETARG CIĄGŁY NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK BUDOWLANYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH   -   "TOYA Development" Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji

Likwidator spółki TOYA Development Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji z siedzibą w Krynicznie, gmina Wisznia Mała, w postępowaniu prowadzonym pod sygn. Akt WR IX Ns – Rej KRS 3385/15/105 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział Gospodarczy IX Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza TRZECI przetarg ciągły pisemny na sprzedaż działek budowlanych objętych Załącznikiem 1 oraz nieruchomości zabudowanych objętych Załącznikiem nr 2 do Regulaminu Sprzedaży wraz z przypadającym dla każdej z nich udziałem 1/200 w nieruchomości wspólnej obejmującej infrastrukturę drogową w granicach działek gruntu 199/25, 199/26, 199/27, 199/28, 199/33, 199/34, 199/35, 199/36, 199/37 i 199/38 AM-1 obręb Kryniczno.

 

* druk w G. Wyborczej Wrocław w d niu 20.03.2018

 

 

 

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty w formie pisemnej na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do Regulaminu Sprzedaży:

- listownie na adres: Kryniczno, ul. Rakowa 5, 55-114 Wisznia Mała,

- lub osobiście – w biurze firmy TOYA Development Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji, adres: Kryniczno, ul. Rakowa 5, 55-114 Wisznia Mała (w dni powszednie, w godzinach od 8:00 do 16:00)

Złożona oferta winna być zgodna z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży, który dostępny jest na stronie internetowej www.toyagolf.pl oraz www.syndyk-switalski.pl, który również można uzyskać bezpośrednio od Likwidatora.

Oferty składać można od dnia ogłoszenia do dnia odwołania przetargu przez Likwidatora spółki TOYA Development Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji z siedzibą w Krynicznie

Otwarcie każdej z ofert nastąpi w terminie do trzech dni roboczych od dnia jej wpływu w biurze Spółki w Krynicznie, ul. Rakowa 5, 55-114 Wisznia Mała, zaś ich rozpoznanie odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Sprzedaży.

Za wygrywającą uznana zostanie oferta odpowiadająca warunkom określonym w Regulaminie Sprzedaży bądź kontroferta złożona w terminie 7 dni od dnia wpływu oferty, a wyłącznym kryterium wyboru ofert będzie cena sprzedaży. Koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.