Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: niedziela, 08, kwiecień 2018

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CZECHA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

Syndyk masy upadłości Tadeusza Nowaka zam. w Brzegu Dolnym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 154/17), działając w oparciu o zezwolenie Sędziego-Komisarza z dnia 19 marca 2018r. oraz na warunkach określonych w Regulaminie, ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki:

 

 

 

▬ prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 133,08 m2 wraz z udziałem wynoszącym 5611/10000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności działki gruntu nr 885/1 AM – 8.

Lokal mieszkalny położony jest na piętrze budynku przy ul. B. Czecha 17 w Szklarskiej Porębie.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr JG1J/00033411/2

▬ prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działek nr 885/2 i 885/4 AM – 8, o powierzchni łącznej 879 m2.

Nieruchomość położona jest przy ul. B. Czecha w Szklarskiej Porębie.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr JG1J/00086948/1

za ceny nie niższe niż kwoty oszacowania określone na łączną kwotę 216.000,00 zł brutto

(słownie: dwieście szesnaście tysięcy złotych),

w tym wartość rynkowa nieruchomości lokalowej: 184.000,00 zł brutto

(słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych)

oraz wartość rynkowa nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. 885/2 i 885/4):

32.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych).

Z

e względu na fakt, iż działki nr 885/2 i 885/4 stanowią teren zielony przyległy do budynku mieszkalnego posadowionego na działce 885/1 - nieruchomości są sprzedawane łącznie.

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości na konto masy upadłości prowadzone w mBank S.A. o nr 42 1140 2004 0000 3502 7659 0497.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w Szklarskiej Porębie” należy składać do dnia 4 maja 2018 r. na adres Kancelarii Syndyka mieszczącej się we Wróblowicach (55-330) przy ulicy Akacjowej 3.

W przypadku składania oferty drogą pocztową o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka.

Do oferty należy dołączyć wymagane regulaminem oświadczenia i dokumenty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 maja 2018r. o godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka.

Regulamin przetargu oraz wyciąg z operatu szacunkowego dostępne są na stronie syndykmt.prv.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 695 877 838 oraz pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Syndyk zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.