Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: wtorek, 25, wrzesień 2018

NA SPRZEDAŻ UDZIAŁ W MIESZKANIU POŁOŻONYM PRZY UL. CZESKIEJ WE WROCŁAWIU

 

Syndyk masy upadłości Krzysztofa Janczary, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki udział 2/6 w nieruchomości, tj. mieszkaniu położonym na parterze domu mieszkalnego dwulokalowego przy ul. Czeskiej 11/1 we Wrocławiu,  

 

* druk w G. Wyborczej Wrocław w dniu 27.09.2018

 

o powierzchni 131,70 m.kw., dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta WR1K/00037537/1 wraz w ½ udziału w działce 119, położonej przy ul. Czeskiej 11 we Wrocławiu,  dla której prowadzona jest księga wieczysta   WR1K/00037125/0,  

za cenę minimalną nie niższą niż 82.000,00  PLN/netto.

Oferty nabycia należy przesłać na adres: Kancelaria syndyka Macieja Złotogórskiego, ul. Wałbrzyska 12, 52 - 314 Wrocław z dopiskiem „oferta nieruchomość” w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Oferta powinna zawierać:

- dane oferenta (imię, nazwisko i PESEL lub nazwa i numer KRS),

- oferowaną cenę netto,

- oświadczenie o tym, że oferent zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

- oświadczenie o akceptacji warunków Regulaminu Sprzedaży.

Rękojmia za wady fizyczne lub prawne jest wyłączona.

Oferowaną do sprzedaży nieruchomość można oglądać wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem pod numerem +48 505 45 18 04.

Kryterium wyboru oferty jest wysokość oferowanej ceny. Syndyk może unieważnić  przetarg w całości lub w części.

Sprzedaż nieruchomości odbywać się będzie z uwzględnieniem Regulaminu Sprzedaży.

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu wskazanym w Regulaminie Sprzedaży.

Bliższe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 505 45 18 04.

Regulamin Sprzedaży można otrzymać w biurze syndyka lub elektronicznie po uprzednim kontakcie pod numerem telefonu +48 505 45 18 04