Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: poniedziałek, 01, październik 2018

NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE - OSIEDLE TĘCZOWE W DZIERŻONIOWIE

 

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki objętą masą upadłości nieruchomość lokalową położoną w Dzierżoniowie przy ul. Osiedle Tęczowe 6E lokal nr 7, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00039405/3.

 

* druk w Auto Giełdzie w dniu 5.10.2018

 

 

Cena wywoławcza nie niższa niż 131.250,00 PLN

(słownie : sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych)

Warunki udziału w sprzedaży:

► Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza, w trwale zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie, z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości przy ul. Osiedle Tęczowe 6E, lokal nr 79, sygn. akt VI GUp 70/17 of - nie otwierać" należy składać w kancelarii syndyka Anna Łaskawiec ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław - w terminie do 05.11.2018r.

► Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 06.11.2018 r. o godz. 11:00 w kancelarii syndyka. (dokonany wybór oferty wymaga zatwierdzenia przez sędziego - komisarza).

►Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej zawarciem.

►Wszelkie koszty w szczególności sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy ponosi kupujący.

►Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 14.000,00 na rachunek bankowy masy upadłości nr 32 1090 2415 0000 0001 3520 7222 w terminie do 05.11.2018 r. do godz. 10.

► Wadium złożone przez oferenta, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 14 dni od daty wyboru oferty.

►Oferent pod rygorem nie rozpatrywania oferty ma obowiązek złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem sprzedaży oraz ma obowiązek złożenia stosownych oświadczeń, które będą wymienione w regulaminie sprzedaży.

►Szczegółowe informacje i wymogi dot. przedmiotu sprzedaży określa Regulamin sprzedaży dostępny na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl oraz w Kancelarii Syndyka - Anna Łaskawiec ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław, tel. 606 10 30 35.

►Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.