Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: wtorek, 02, październik 2018

NA SPRZEDAŻ PRAWO WŁASNOŚCI DO LOKALU NIEMIESZKALNEGO – UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. STRZEGOMSKIEJ 19 W WILCZKOWIE (GM. MALCZYCE, POW. ŚREDZKI)

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki prawo własności do lokalu niemieszkalnego – użytkowego wraz z udziałem wynoszącym 1623/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu 237/1.

 

* druk w Auto Giełdzie w dniu 5.10.2018

 

 

Powierzchnia użytkowa nieruchomości wynosi: 77,40 m2.

Nieruchomość położona jest w Wilczkowie przy ul. Strzegomskiej 19 (gm. Malczyce, pow. średzki).

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta pod nr WR1S/00024400/5 przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza nie niższa niż 53.000,00 PLN

(słownie : pięćdziesiąt trzy tysiące złotych )

Warunki udziału w sprzedaży:► Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza, w trwale zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie, z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w Wilczkowie przy ul. Strzegomska 19, sygn. akt VIII GUp 129/16 - nie otwierać" należy składać w kancelarii syndyka Anna Łaskawiec ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław - w terminie do 05.11.2018 roku.

► Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 06.11.2018 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Syndyka przy udziale wszystkich zainteresowanych.

►Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej zawarciem.

►Wszelkie koszty w szczególności sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy ponosi kupujący.

►Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000 zł na rachunek bankowy masy upadłości nr rachunku 71 1090 2402 0000 0001 3358 1218 z dopiskiem „ Wadium – VIII GUp 129/16” w terminie do 05.11.2018 r. do godz. 10.


► Wadium złożone przez oferenta, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 14 dni od daty wyboru oferty.


►Oferent pod rygorem nie rozpatrywania oferty ma obowiązek złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem sprzedaży oraz ma obowiązek złożenia stosownych oświadczeń, które będą wymienione w regulaminie sprzedaży.


► Szczegółowe zasady i warunki sprzedaży określa Regulamin sprzedaży dostępny w Kancelarii Syndyka. Regulamin zostanie wysłany po uprzednim skontaktowaniu się z syndykiem. Wszelkich informacji w przedmiocie konkursu ofert można uzyskać pod nr telefonu 606-103-035.

►Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.