Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: wtorek, 02, październik 2018

NA SPRZEDAŻ ROZPOCZĘTA BUDOWA DOMU KANCLERZOWICE - GMINA ŻMIGRÓD – POWIAT TRZEBNICA - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 16/17 oferuje na sprzedaż z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert, na warunkach określonych w regulaminie sprzedaży i zasadach sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, objętą masą upadłości nieruchomość gruntową w granicach działki 70/2, AM-1, o powierzchni 6 220 m2 z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego, położonej w Kanclerzowicach,

 

* druk w Auto Giełdzie w dniu 05.10.2018

 

 

gmina Żmigród, powiat trzebnicki, objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy księgą wieczystą nr WR1W/00041029/8,

za łączną cenę minimalną 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 501 148 528 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00.

Oferty wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 8 000,00 zł (osiem tysięcy złotych) składać należy w terminie do 24 października 2018 r. do godz.12:00 w biurze syndyka Kancelaria Prawna Radca Prawny Beata Kotula, ul. Świętokrzyska 57/2, 50 -327 Wrocław, w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 11:00 bądź pocztą.

Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznawana data doręczenia przesyłki do biura syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi 24 października 2018 r. o godzinie 13:00 w biurze syndyka przy ulicy Świętokrzyskiej 57/2, 50-327 Wrocław.

Jeżeli zostanie stwierdzone, że na zakup danej nieruchomości wpłynęły przynajmniej dwie prawidłowe oferty cenowe nie niższe niż 90 % ceny zaoferowanej Syndyk przeprowadzi dodatkową licytację ustną.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.