Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk ATS SA

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: wtorek, 02, październik 2018

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W MIEJSCOWOŚCI WIERZBICE - GMINA KOBIERZYCE – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Syndyk masy upadłości ATS S.A. w upadłości z siedzibą w Wierzbicach (nr KRS: 0000357716) informuje o sprzedaży z wolnej ręki, w formie przetargu pisemnego oraz aukcji i negocjacji (w przypadkach wskazanych w Regulaminie), nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Wierzbice przy ul. Oławskiej 12, gmina Kobierzyce,

 

* druk w G. Wyborczej Wrocław w dniu 4.10.2018

 

objętych KW: WR1K/00305750/0, WR1K/00232841/2, WR1K/00288442/2 i WR1K/00229583/1.

Przedmiot sprzedaży oferowany jest jako całość.

Oferty częściowe będą odrzucane.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przed terminem składania ofert, wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej.

Termin składania ofert upływa w dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 15:00.

Oferty pisemne należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9:00. do 15:00 lub za pośrednictwem innych podmiotów (np. operatora pocztowego, kuriera) na w/w adres, przy czym w przypadku składania oferty za pośrednictwem o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka.

Otwarcie - w Kancelarii Syndyka w dniu 17 grudnia 2018 r. o godz. 14:00.

W razie gdyby wpłynęły oferty równorzędne (oferta zawierająca cenę najwyższą oraz oferty zawierające ceny z nią tożsame bądź niższe od niej o nie więcej niż 15 % tej ceny), Syndyk zarządzi aukcję (licytację) albo przystąpi do negocjacji w wyniku, których zawrze umowę z tym oferentem, który zaoferuje najlepsze warunki przyszłej umowy sprzedaży.

Podstawowym kryterium wyboru jest cena.

Dodatkowe kryteria przy negocjacjach: cena za poszczególne składniki i sposób jej uiszczenia.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub aukcji bez podania przyczyn, jak również zmiany ich warunków.

Szczegółowe informacje i wymogi dot. sprzedaży określa Regulamin dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach: www.ardobiejewska.pl , www.kaczmarekskonieczna.pl.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 662 128 252.