Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: niedziela, 07, październik 2018

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA  -  NA SPRZEDAŻ 1/2 UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI STARY GÓRNIK, GMINA OŁAWA

Syndyk masy upadłości Łukasza Oborskiego, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkami gospodarczymi, położonej w Starym Górniku, ul. Leśna 8, gmina Oława, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta WR1O/00005051/1,

 

* druk w G. Wyborczej Wrocław w dniu 9.10.2018

 

 

za cenę minimalną nie niższą niż 78.500,00  PLN/brutto.

1/. Oferty nabycia należy przesłać na adres:

Kancelaria syndyka Macieja Złotogórskiego, ul. Wałbrzyska 12, 52 - 314 Wrocław z dopiskiem „oferta nieruchomość” w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

2/. Oferta powinna zawierać :

  • → dane oferenta (imię, nazwisko i PESEL lub nazwa i numer KRS),
  • → oferowaną cenę,
  • → oświadczenie o tym, że oferent zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego zastrzeżeń, ●→ oświadczenie o akceptacji warunków Regulaminu Sprzedaży.

3/. Rękojmia za wady fizyczne lub prawne jest wyłączona.

4/. Oferowaną do sprzedaży nieruchomość można oglądać wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem pod numerem +48 505 45 18 04.

5/. Kryterium wyboru oferty jest wysokość oferowanej ceny. Syndyk może unieważnić  przetarg w całości lub w części.

6/. Sprzedaż nieruchomości odbywać się będzie z uwzględnieniem Regulaminu Sprzedaży.

7/. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu wskazanym w Regulaminie Sprzedaży.

8/. Bliższe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 505 45 18 04.

9/. Regulamin Sprzedaży można otrzymać w biurze syndyka lub elektronicznie po uprzednim kontakcie pod numerem telefonu +48 505 45 18 04