Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk BGL METALOTECHNIKA

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: czwartek, 11, październik 2018

NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA PRZY UL. WIŚNIOWEJ 5 W WOŁOWIE

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym „B-G-L Metalotechnika” Sp. z o.o. w Wołowie sygn. akt VIII GUp 27/16 - sprzeda po obniżonej cenie sprzedaży w trybie konkursu ofert prawo użytkowania wieczystego nieruchomość gruntowej zabudowanej w granicach działki nr 78 AM – 33 obręb Wołów o powierzchni 0,5958 ha, oraz prawo własności budynków produkcyjno – magazynowo – administracyjnych stanowiących od gruntu przedmiot odrębnej własności

* załączniki

* druk w G. Wyborczej Kraj i G. Wrocławskiej w dniu 16.10.2018

 

 

za minimalną kwotę 722.160,00 zł netto plus podatek VAT.

Nieruchomość położona w Wołowie przy ulicy Wiśniowej 5, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WR1L/00023999/7 .

I. Oferty nabycia nieruchomości z proponowaną ceną zakupu przekraczającą minimalną cenę sprzedaży należy składać w terminie do dnia 21.11.2018 r. (liczy się data wpływu) w zapieczętowanej kopercie na adres : Biuro Syndyka 53-316 Wrocław 14, ul. Powstańców Śląskich 138, skrytka pocztowa 1906 z dopiskiem sygn. akt VIII GUp 27/16.

Otwarcie ofert nastąpi 23.11.2018 r. pod adresem ul. Wiśniowa 5, 56-100 Wołów o godzinie 11:15.

II. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 72 216 zł do dnia 21.11.2018 r. Zapłata winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy Masy Upadłości: Bank Zachodni WBK S.A. 10 1090 2460 0000 0006 2200 1753.

III. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta powinna spełniać wszystkie wymogi zawarte w Regulaminie Sprzedaży znajdującym się na www.ardobiejewska.pl.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym umówieniu. Istnieje możliwość elektronicznego przesłania wyceny.

Termin oglądania nieruchomości można ustalić pod numerem telefonu 518 654 280.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości można otrzymać pod numerem telefonu 578 661 339.

Pow. działki - 0,5958 ha

Powierzchnia użytkowa budynków 1.721,61 m.kw.