Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: wtorek, 16, październik 2018

NA SPRZEDAŻ PRAWO WŁASNOŚCI DO MIESZKANIA PRZY UL. PAPIERNICZEJ WE WROCŁAWIU

 

Syndyk masy upadłości w połączonym do wspólnego rozpoznania postępowaniu upadłościowym Zdzisława Jaskulskiego i Barbary Jaskulskiej jako osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, (sygn. akt VIII GUp 163/16 of), ogłasza sprzedaż z wolnej ręki objętego masą upadłości składnika nieruchomego w postaci prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 9

 

* druk w G. Wyborczej Wrocław w dniu 24.10.2018

 

wraz z udziałem wynoszącym 181/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu 9/34 AM-14 obręb Pilczyce, położonego we Wrocławiu przy ulicy Papierniczej 2 o powierzchni użytkowej lokalu 61,10 m2, księga wieczysta nr WR1K/00225214/6,

za cenę nie niższą niż wartość oszacowania tj. nie niższą niż 266.000 zł brutto (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Szczegóły na stronie: www.syndycywroclaw.pl, tel. 71/3590370.

Przedmiot sprzedaży można oglądać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż Papiernicza” należy składać w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (50-305), ul. Jaracza 69/011 do dnia 23 listopada 2018r. do godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu 26 listopada 2018r. o godz. 12.00.

Oferta winna zawierać: datę sporządzenia oferty, dokładne oznaczenie oferenta, oferowaną cenę, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży, oświadczenie o związaniu ofertą przez czas określony w regulaminie i zobowiązaniu się do zawarcia w terminie i w miejscu określonym przez syndyka umowy sprzedaży, oświadczenie o niewnoszeniu zastrzeżeń co do stanu faktycznego i prawnego składnika majątku będącego przedmiotem sprzedaży, oświadczenie oferenta, iż zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane ze sprzedażą oraz że dokona wpłaty całości ceny przed zawarciem umowy sprzedaży, dowód wpłaty wadium.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej (tj. 26.600 zł) należy wpłacić w częściach równych na rachunki bankowe mas upadłości, najpóźniej do dnia poprzedzającego otwarcie ofert, w następujący sposób:

1/. Kwota 13.300 zł tytułem 50% wadium na zakup mieszkania przy ul. Papierniczej we Wrocławiu

Zdzisław Jaskulski nr rachunku 85 1090 2402 0000 0001 3381 5027

2/. Kwota 13.300 zł tytułem 50% wadium na zakup mieszkania przy ul. Papierniczej we Wrocławiu

Barbara Jaskulska nr rachunku 31 1090 2402 0000 0001 3381 1925

W przypadku, gdy różnica pomiędzy zaoferowaną najwyższą ceną a pozostałymi cenami wyniesie mniej niż 5%, syndyk przeprowadzi dodatkową licytację ustną lub ustne negocjacje z oferentami, w celu dokonania sprzedaży za jak najkorzystniejszą cenę. Licytacja odbywa się w dniu sprzedaży, o czym oferenci zostaną powiadomieni przy ogłoszeniu wyników w części pisemnej sprzedaży.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży, przed otwarciem ofert, bez podania przyczyny.