Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: poniedziałek, 29, październik 2018

NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE W MYSŁAKOWICACH

 

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej.

 

* zdjęcia

* druk w Auto Giełdzie w dniu 6.11.2018

 

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

prawo własności nieruchomości lokalowej położonej w Mysłakowicach przy ul. Włókniarzy 4, stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 19 o powierzchni użytkowej 39,40 m2 wraz z udziałem wynoszącym 384/100 000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00078413/3.

Cena wywoławcza: 65 700 zł brutto

► Oferty należy składać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2018 r. (liczy się data wpływu oferty do Sądu), a ich rozpoznanie nastąpi w dniu 18.12.2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Bankowej 18, 58-500 Jelenia Góra, w sali 110.

► Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium w kwocie 20.000 zł przed upływem terminu na złożenie ofert na rachunek masy upadłości wskazany w regulaminie sprzedaży

► Z przedmiotem sprzedaży można się zapoznać, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania z Syndykiem masy upadłości pod numerem 606 10 30 35.

► Szczegółowe informacje i wymogi dotyczące sprzedaży określa regulamin sprzedaży który zainteresowanym udostępnia Syndyk