Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: poniedziałek, 29, październik 2018

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA PRZY UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO W WAŁBRZYCHU

Syndyk masy upadłości 2 osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na podstawie postanowienia sędziego – komisarza Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy z dnia 27 kwietnia 2018 r. - sygn. akt VI GUp 96/17 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie ofertowym NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ I PRAWA WŁASNOŚCI POSADOWIONEGO NA NIEJ BUDYNKU położonego przy ul. Żółkiewskiego 7 w Wałbrzychu.

 

 

* załączniki

 

Przedmiotem sprzedaży z wolnej ręki na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego Sędziego – komisarza z dnia 27 kwietnia 2018 r. JEST ŁĄCZNA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MIENIA UPADŁYCH W POSTACI :

► PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO DZIAŁKI NR 124

►I PRAWA WŁASNOŚCI POSADOWIONEGO NA DZIAŁCE BUDYNKU MIESZKALNEGO,

położonych w Wałbrzychu przy ul. Żółkiewskiego 7, (objętych księgą wieczystą KW Nr SW1W/00001829/3 prowadzaną przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych), przysługujących obojgu małżonkom wg udziałów określonych w ww. księdze wieczystej.

Cena wywoławcza nie niższa niż 370.000,00 PLN

(słownie : trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych )

Warunki udziału w sprzedaży:

► Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza, w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „oferta na zakup nieruchomości Wałbrzych, Stanisława Żółkiewskiego 7 - sygn. akt VI GUp 96/17 - NIE OTWIERAĆ" należy składać w Kancelarii Notarialnej Rafała Firleja,58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 13/3) - w terminie do 21.11.2018 r. osobiście lub pocztą kurierską do godziny 14.00

►Otwarcie ofert w obecności notariusza nastąpi w tym samym dniu o godz. 14 minut 15.

► Przystępujący do postępowania na sprzedaż winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości   G.. Zubrzyckiej w ING Banku Śląskim S.A. o numerze 11 1050 1908 1000 0091 0209 5636 wadium wysokości 10% ceny określonej w pkt 4 regulaminu, tj. 37.000,00 zł - w terminie w terminie do dnia 21.11.2018 r.

► Szczegółowe informacje i wymogi dot. przedmiotu sprzedaży określa Regulamin dostępny drogą e: mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl oraz w Kancelarii Syndyka ( ul. Sienkiewicza 7/1, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 24 10.

► Oferent pod rygorem nie rozpatrywania oferty ma obowiązek złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem sprzedaży oraz ma obowiązek złożenia stosownych oświadczeń, które będą wymienione w regulaminie sprzedaży pod rygorem nierozpatrywania oferty.

► Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub aukcji bez podania przyczyn oraz prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę nabycia.