Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Nadrzędna kategoria: ogłoszenia Kategoria: nieruchomości Opublikowano: poniedziałek, 04, marzec 2019

NA SPRZEDAŻ UDZIAŁY W NIERUCHOMOŚCIACH W SKARSZYNIE, GMINA TRZEBNICA

 

Syndyk masy upadłości dłużniczki upadłości Barbary Dulas, numer PESEL 49082907784 zamieszkałej w Skarszynie, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (upadłość konsumencka), ogłasza sprzedaż z wolnej ręki:

 

* druk w G. Wyborczej Wrocław w dniu 6.03.2019

 

 

1/. udziału w 4 / 6 części we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 6, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc, o powierzchni użytkowej 55,23 m2, umiejscowionego na trzeciej kondygnacji budynku mieszkalnego wielolokalowego nr 45A w Skarszynie (gmina Trzebnica), który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z wynoszącym 48 / 1.000 udziałem w nieruchomości wspólnej – prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (WR1W / 00020446 / 4) oraz wspólnych częściach budynku i urządzeniach, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1W / 00020471 / 8, za cenę nie mniejszą od wartości oszacowania w kwocie 94.100 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto złotych) brutto,

 

2/. udziału w 4 / 6 w 1 / 24 części we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w Skarszynie (gmina Trzebnica), stanowiącej działkę nr 152/16 (AM – 1, obręb ewidencyjny Skarszyn, nr jedn. rej.: G78), o powierzchni 0,0374 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1W / 00020447 / 1 za cenę nie mniejszą od wartości oszacowania w kwocie 1.900 zł (tysiąc dziewięćset złotych) brutto,

3/. udziału w 4 / 6 w 135 / 10.000 części we współwłasności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Skarszynie (gmina Trzebnica), stanowiącej działkę nr 152/9 (AM – 1, obręb ewidencyjny Skarszyn, nr jedn. rej.: G94), o powierzchni 5,17 ha, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1W / 00020165 / 0, za cenę nie mniejszą od wartości oszacowania w kwocie 1.800 zł (tysiąc osiemset złotych) brutto

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotów sprzedaży wraz z regulaminem sprzedaży znajduje się w kancelarii syndyka we Wrocławiu przy ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 91, tel. 609 14 68 34, 602 656 323 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Oferty z dopiskiem "Sprzedaż – Barbara Dulas" należy składać w kancelarii syndyka do dnia 03.04.2019r. do godz. 12:00.

Oferta winna zawierać :

- dokładne oznaczenie oferenta wraz z danymi teleadresowymi;

- oferowaną cenę;

- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży;

- oświadczenie o związaniu ofertą przez czas określony w regulaminie i zobowiązaniu się do zawarcia w terminie i w miejscu określonym przez syndyka umowy sprzedaży;

- oświadczenie o nie wnoszeniu zastrzeżeń, co do stanu faktycznego i prawnego przedmiotu oferty;

- oświadczenie oferenta, iż zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu oferty, w tym również należny podatek oraz że dokona wpłaty całości ceny przed zawarciem umowy sprzedaży;

- potwierdzenie wpłacenia wadium, które ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w sytuacji, niestawienia się do umowy sprzedaży w miejscu i terminie wyznaczonym przez syndyka.

Wadium w terminie składania ofert powinno być zaksięgowane na rachunku bankowym wskazanym przez syndyka.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o nr: 54 1090 2486 0000 0001 4201 4152 prowadzony w Santander Bank Polska S.A.

 

Syndyk zastrzega dodatkową licytację ustną lub negocjacje z oferentami, w celu sprzedaży udziałów w nieruchomościach za jak najkorzystniejszą cenę, pomiędzy oferentami, których oferty cenowe są nie niższe niż 95 (dziewięćdziesiąt pięć) % zaoferowanej ceny. Licytacja odbywa się w dniu sprzedaży lub w terminie do 14 dni, o czym oferenci zostaną powiadomieni przy ogłoszeniu wyników części pisemnej sprzedaży.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania procedury sprzedaży bez podania przyczyny.