Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk AS BAU SA

Nadrzędna kategoria: ogłoszenia Kategoria: nieruchomości Opublikowano: środa, 06, marzec 2019

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKI AS-BAU S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Syndyk masy upadłości spółki AS-BAU S.A. w upadłości likwidacyjnej we Wrocławiu, oferuje do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego z uzupełniającą aukcją ustną m.in.:

 

* druk w G. Wyborczej Wrocław w dniu 7.03.2019

 

 

a/. nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Białej Wodzie, gmina Bystrzyca Kłodzka stanowiąca dz. nr 58/35, o pow. 1,960 m² KW nr SW1K/00079935/6.

Cena wywoławcza 62.800 zł brutto.

b/. zestaw udziałów w nieruchomościach gruntowych i lokalowych położonych we Wrocławiu przy ul. Drohobyckiej składający się z miejsc postojowych w garażu podziemnym (oznaczenie MP), komórek lokatorskich oznaczenie K..KL...) oraz naziemnych miejsc postojowych na działkach 11/30 i 11/28, szczegółowe oznaczenia na stronie www.prosyndyk.pl,

Cena wywoławcza 112.850 zł brutto.

Na następujących warunkach :

1/. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu pisemnego i ewentualnej uzupełniającej aukcji.

2/. Oferty pisemne, w języku polskim, w zaklejonych kopertach, ze wskazaniem numeru księgi wieczystej nieruchomości której oferta dotyczy, złożone mają być osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku decyduje data wpływu) do dnia 25 marca 2019 roku do godz. 15.00 w Kancelarii Syndyka Łukasza Welcer, ul. Rakietowa 11/11, 54 – 615 Wrocław.

3/. Szczegółowe wymagania co do oferty określono na stronie www.prosyndyk.pl

4/. Rozpoznanie ofert i ewentualne ustne aukcje uzupełniające nastąpią w Kancelarii Syndyka Łukasza Welcer, ul. Rakietowa 11/11, 54 – 615 Wrocław w dniu 26 marca 2019 roku o godz. 10.00

5/. Przystępujący do przetargu winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić do dnia 25 marca 2019 r. (data uznania rachunku) na rachunek bankowy AS-BAU S.A. w upadłości likwidacyjnej ul. Rogowska nr 117 B, 54-440 Wrocław, nr: 67 1240 6670 1111 0010 5405 3617 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości lub zestawu udziałów w nieruchomościach wskazanych w ogłoszeniu.

6/. Szczegółowy regulamin przetargu na stronie www.prosyndyk.pl

7/. Nie można wywodzić skutków prawnych z nieznajomości szczegółowego regulaminu przetargu.

8/. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu w całości lub części, bez podania przyczyny.