Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk APARTAMENT DEVELOPMENT

Kategoria: przedsiębiorstwa Opublikowano: poniedziałek, 19, luty 2018

BRANŻA BUDOWLANA - NA SPRZEDAŻ ZORGANIZOWANA CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

 

Syndyk masy upadłości Rafała Blicharza prowadzącego działalność pod nazwą Rafał Blicharz APARTAMENT DEVELOPMENT informuje o sprzedaży z wolnej ręki, w formie przetargu pisemnego oraz aukcji i negocjacji (w przypadkach wskazanych w Regulaminie), zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego w skład, której wchodzą:

 

* załączniki

* druk w G. Wyborczej Wrocław w dniu 20.02.2018 - oraz 24.03.2018 w sprawiezmiany terminu na przyjmowanie ofert i ich otwarcia

 

 

 

a/. nieruchomość stanowiąca działkę nr 1046/2 o pow. 0,1788 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w stanie surowym otwartym, położona w Radwanicach przy ul. Bzowej, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WR1O/00051976/8

– za kwotę nie niższą niż 966.000,00 zł,

b/. nieruchomość stanowiąca działkę nr 296/10 o pow. 0,0176 ha, położona w Marcinkowicach przy ul. Słonecznej, gmina Oława, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WR1O/00032549/7

– za kwotę nie niższą niż 493,00 zł,

 

c/. dokumentacja budowlana – projekt budowlany zamienny do pozwolenia nr 3414/2009 na budowę budynku wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z dnia 17.11.2009 r. wydanego przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

– za kwotę nie niższą niż 53.507,00 zł.

 

Sprzedaż organizowana jest na podstawie postanowienia Sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, Sędziego – komisarza Jarosława Horobiowskiego (sygn. akt VIII GUp 123/16) z dnia 7 lipca 2017 r. zmienionego postanowieniem z dnia 20 stycznia 2018 r.

Przedmiot sprzedaży oferowany jest jako całość. Oferty częściowe będą odrzucane.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przed terminem składania ofert, wadium w wysokości 10 % ceny łącznej wywoławczej 1.020.000,00 zł do 23.04.2018 do godz. 16..

Termin składania ofert upływa w dniu 23 kwietnia 2018 r. o godz. 16:00.

Oferty pisemne należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9:00. do 15:00 lub za pośrednictwem innych podmiotów (np. operatora pocztowego, kuriera) na w/w adres, przy czym w przypadku składania oferty za pośrednictwem - o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka.

Otwarcie - w Kancelarii Syndyka w dniu 25 kwietnia marca 2018 r. o godz. 15:00.

W razie gdyby wpłynęły oferty równorzędne (oferta zawierająca cenę najwyższą oraz oferty zawierające ceny z nią tożsame bądź niższe od niej o nie więcej niż 20 % tej ceny), Syndyk zarządzi aukcję (licytację) albo przystąpi do negocjacji w wyniku, których zawrze umowę z tym oferentem, który zaoferuje najlepsze warunki przyszłej umowy sprzedaży.

Podstawowym kryterium wyboru jest cena. Dodatkowe kryteria w przypadku ofert równorzędnych: wysokość zaoferowanej ceny za poszczególne składniki przedmiotu sprzedaży oraz sposób jej uiszczenia (preferowane - środki własne).

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub aukcji bez podania przyczyn oraz prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę nabycia.

Szczegółowe informacje i wymogi dot. sprzedaży określa Regulamin dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach: www.ardobiejewska.pl, www.kaczmarekskonieczna.pl, www.upadlosci24.pl.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 717127273.

 

UWAGA - poniżej treść ogłoszenia o zmianie terminu na przyjmowanie i otwarcia ofert zamieszczonego w G. Wyborczej Wrocław w dniu 24.03.2018 r.

 

Syndyk masy upadłości Rafała Blicharza prowadzącego działalność pod nazwą Rafał Blicharz APARTAMENT DEVELOPMENT informuje o przedłużeniu terminu do składania ofert i zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego w skład, której wchodzą:

  1. a) nieruchomość stanowiąca działkę nr 1046/2 o pow. 0,1788 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w stanie surowym otwartym, położona w Radwanicach przy ul. Bzowej, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WR1O/00051976/8
  1. b) nieruchomość stanowiąca działkę nr 296/10 o pow. 0,0176 ha, położona w Marcinkowicach przy ul. Słonecznej, gmina Oława, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WR1O/00032549/7
  1. c) dokumentacja budowlana – projekt budowlany zamienny do pozwolenia nr 3414/2009 na budowę budynku wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z dnia 17.11.2009 r. wydanego przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

do 23 kwietnia 2018 r. do godz. 16.00.

W związku z powyższą zmianą wyznacza się termin otwarcia ofert na dzień 25 kwietnia na godz. 15.00.

Termin wniesienia wadium – do 23 kwietnia 2018 r. godz. 16.00.

Pozostałe warunki sprzedaży nie ulegają zmianie.

.