Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Likwidator TOYA DEVELOPMENT

Kategoria: przedsiębiorstwa Opublikowano: poniedziałek, 26, marzec 2018

PRZETARG CIĄGŁY NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA TOYA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI

 

Likwidator spółki TOYA Development Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji z siedzibą w Krynicznie, gmina Wisznia Mała, w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt WR IX Ns – Rej KRS 3385/15/105 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział Gospodarczy IX Krajowego Rejestru Sądowego

ogłasza przetarg ciągły pisemny na sprzedaż składników przedsiębiorstwa wchodzącego w skład masy likwidowanej spółki TOYA Development  Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji z możliwością składania ofert częściowych na nieruchomości wyszczególnione w Regulaminie Sprzedaży.

 

* załącznik

 

* druk w G. Wyborczej Kraj w dniu 26.03.2018 r.

oraz 6.04.2018 informujący o zmianach w Regulaminie ( załącznik )

 

 

 

  • Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty w formie pisemnej w zaklejonej kopercie.
  • Oferty można składać w trybie ciągłym począwszy od dnia 26 marca 2018 r.

→ listownie na adres: Kryniczno, ul. Rakowa 5, 55-114 Wisznia Mała,  lub

→ osobiście – w biurze firmy TOYA Development Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji, adres:

Kryniczno, ul. Rakowa 5, 55-114 Wisznia Mała

(w dni powszednie, w godzinach od 8:00 do 16:00).

  • Złożona oferta winna być zgodna z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży, który dostępny jest na stronie internetowej www.toyagolf.ploraz www.syndyk-switalski.pl, który również można uzyskać bezpośrednio od Likwidatora.

Ceny wywoławcze poszczególnych składników likwidowanego przedsiębiorstwa wyszczególnione są w załącznikach do Regulaminu Sprzedaży.

Cena wywoławcza całego przedsiębiorstwa likwidowanej spółki wynosi

54 889 052,75 zł

(pięćdziesiąt cztery miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt dwa złote 75/100)

  • Otwieranie ofert następuje stosownie do ich wpływu, a informacje o przedmiotach wpływających ofert publikowane są na stronie internetowej www.toyagolf.pl
  • Oferentom przysługuje prawo składania kontrofert w terminie 14 dni od ogłoszenia na stronie internetowej www.toyagolf.plo złożeniu oferty na dany składnik majątku likwidowanej spółki  
  • Warunki udziału w przetargu opisuje Regulamin Sprzedaży w drodze przetargu ciągłego pisemnego ofertowego dotyczącego składników przedsiębiorstwa wchodzącego w skład masy likwidacyjnej Toya Development Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji z siedzibą w Krynicznie z dnia 12 marca 2018 r.