Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk INTERNATIONAL DECO LOGISTICS

Kategoria: ruchomości Opublikowano: poniedziałek, 19, listopad 2018

NA SPRZEDAŻ AKCESORIA ŚWIĄTECZNE, SZTUCZNE CHOINKI ORAZ RUCHOMOSCI Z BRANZY BUDOWLAN#EJ

Syndyk masy upadłości International Deco Logistics Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Borku Strzelińskim przy ul. Nowowiejskiej 1 ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości upadłej spółki. Mienie znajduje się w Borku Strzelińskim przy ul. Nowowiejskiej 1 i obejmuje dwa pakiety szczegółowo opisane w załącznikach do Regulaminu przetargu. Jednym z pakietów jest Pakiet świąteczny.

 

 

 

1/. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na warunkach określonych w Regulaminie Przetargu oraz wpłata wadium w wysokości stanowiącej 10% wartości przedmiotu oferty na rachunek w Santander Bank Polska S.A. nr konta 04 1090 2398 0000 0001 3707 8067, w terminie do dnia 26 listopada 2018r.

2/. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod nr tel. 71 349-34-43, na stronie ardobiejewska.pl oraz w biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Trzemeskiej 6/7 w godz. od 11:00 do 15:00.

3/. Oferty pisemne składać należy w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości International Deco Logistics Sp. z o.o. w upadłości, ul. Trzemeska 6/7, 53-679 Wrocław, z adnotacją „Przetarg”, do dnia 26 listopada 2018r. (data wpływu oferty do biura Syndyka)

4/. Oferty, które wpłyną do Biura Syndyka po 26 listopada 2018r. nie będą rozpatrywane.

5/. Mienie będące przedmiotem przetargu, można oglądać w miejscu jego składowania tj. w Borku Strzelińskim przy ul. Nowowiejskiej 1, w godz. od 11:00 do 14:00 po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

6/. Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.