Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk INTERNATIONAL DECO LOGISTICS

Nadrzędna kategoria: ogłoszenia Kategoria: ruchomości Opublikowano: środa, 10, kwiecień 2019

NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI

 

Syndyk Masy Upadłości International Deco Logistics Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Borku Strzelińskim ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości

 

* załączniki

 * link do zdjęć :     http://syndyk.info/idl/

 

  1. Mienie znajduje się w Borku Strzelińskim przy ul. Nowowiejskiej 1 i obejmuje pakiety szczegółowo opisane w załącznikach do Regulaminu przetargu.
  2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na warunkach określonych w Regulaminie Przetargu oraz wpłata wadium w wysokości stanowiącej 10% wartości oszacowania mienia, którego dotyczy oferta, na rachunek w Santander Bank Polska S.A. nr konta 04 1090 2398 0000 0001 3707 8067, w terminie do dnia 23 kwietnia 2019r.
  3. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod nr tel. 71 349-34-43, na stronie ardobiejewska.pl oraz w biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Trzemeskiej 6/7 w godz. od 11:00 do 15:00.
  4. Oferty pisemne składać należy w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości International Deco Logistics Sp. z o.o. w upadłości, ul. Trzemeska 6/7, 53-679 Wrocław, z adnotacją „Przetarg”, do dnia 23 kwietnia 2019r. (data wpływu oferty do biura Syndyka)
  5. Oferty, które wpłyną do Biura Syndyka po 23 kwietnia 2019r. nie będą rozpatrywane.
  6. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione statutowo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
  7. Oferta składana na ruchomości z pakietu Ruchomości luźne powinna zawierać informacje według niżej wymienionego wzoru:

Lp. oferty

Lp. wskazana w pakiecie

Nr spisu

nazwa ruchomości

 

ilość

Kwota

oszacowania

netto

Oferowana kwota netto

 

 

 

 

 

 

 

SUMA

 

 

Oferty dotyczące pakietu Ruchomości luźne złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane.

  1. Mienie będące przedmiotem przetargu, można oglądać w miejscu jego składowania tj. w Borku Strzelińskim przy ul. Nowowiejskiej 1, w godz. od 11:00 do 14:00 po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.
  2. Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.