Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk INTERNATIONAL DECO LOGISTICS

Nadrzędna kategoria: ogłoszenia Kategoria: ruchomości Opublikowano: czwartek, 23, maj 2019

OKAZJA – SYNDYK SPRZEDAJE PRZECENIONY TOWAR Z MOŻLIWOŚCIĄ UZYSKANIA DODATKOWEGO RABATU (RUCHOMOŚCI Z BRANŻY WYPOSAŻENIE WNĘTRZ ORAZ MASZYNY STOLARSKIE I ELEKTRONARZĘDZIA)

* zdjęcia

* załączniki

 

Syndyk masy upadłości International Deco Logistics Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Borku Strzelińskim ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości po obniżonej cenie

 

1/. Mienie znajduje się w Borku Strzelińskim przy ul. Nowowiejskiej 1 i obejmuje pakiety szczegółowo opisane w załącznikach do Regulaminu przetargu.

2/. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na warunkach określonych w Regulaminie Przetargu oraz wpłata wadium w wysokości stanowiącej 10% wartości oszacowania mienia, którego dotyczy oferta, na rachunek w Santander Bank Polska S.A.                                                nr konta 04 1090 2398 0000 0001 3707 8067, w terminie do dnia 6 czerwca 2019r.

3/. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod nr tel. 71 349-34-43, na stronie ardobiejewska.pl oraz w biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Trzemeskiej 6/7 w godz. od 11:00 do 15:00.

4/. Oferty pisemne składać należy w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości International Deco Logistics Sp. z o.o. w upadłości, ul. Trzemeska 6/7, 53-679 Wrocław, z adnotacją „Przetarg”, do dnia 6 czerwca 2019r. (data wpływu oferty do biura Syndyka)

5/. Oferty, które wpłyną do Biura Syndyka po 6 czerwca 2019r. nie będą rozpatrywane.

6/. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione statutowo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

7/. Oferta składana na ruchomości z pakietów od 12 do 19, powinna zawierać informacje według niżej wymienionego wzoru w porządku od najmniejszej lp. w pakiecie do największej lp. w pakiecie:

Lp. oferty

Lp. wskazana w pakiecie

Nr spisu

nazwa ruchomości

 

ilość

Kwota

oszacowania

netto

Oferowana kwota netto

 

 

 

 

 

 

 

SUMA

 

 

Oferty dotyczące pakietów złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane.

8/. Mienie będące przedmiotem przetargu, można oglądać w miejscu jego składowania tj. w Borku Strzelińskim przy ul. Nowowiejskiej 1, w godz. od 11:00 do 14:00 jedynie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

9/. W razie złożenia oferty na nabycie mienia w pakietach, nabywcy przysługuje bonifikata w wysokości 5 % wartości pakietu, zawierającego ruchomości w cenach stanowiących 90 % wartości oszacowania.

10/. W przypadku złożenia oferty na nabycie co najmniej 5 pakietów mienia (pakiety od nr 1 do nr 11) przysługuje bonifikata w wysokości 20 % wartości sumy pakietów, zawierającego ruchomości w cenach stanowiących 90 % wartości oszacowania

11/. Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.