Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk ADE LINE

Kategoria: wierzytelności Opublikowano: wtorek, 02, październik 2018

NA SPRZEDAŻ PAKIET WIERZYTELNOŚCI

 

Syndyk masy upadłości ADE LINE SA w Prusicach ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w formie konkursu ofert pakiet wierzytelności upadłego wobec AD S.A. w Warszawie o łącznej wartości nominalnej 80 353,37 zł /należność główna/ za cenę nie niższą niż 90% wartości nominalnej.

 

* załączniki

* druk w G. Wyborczej Wrocław w dniu 4.10.2018

 

 

Konkurs odbędzie się 16.10.2018 r. o godz. 10:00 w biurze syndyka we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 56-62 lok. B, tel. 695 055 522 w przypadku nie rozstrzygnięcia sprzedaży następny konkurs odbędzie się 23.10.2018 r.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest :

1/. Doręczenie pisemnej oferty zgodnej z wymogami regulaminu najpóźniej w przeddzień konkursu do godz.12:00 w biurze syndyka, w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofertowy”.

2/. Wpłacenie najpóźniej w przeddzień konkursu wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy PEKAO S.A. O/Wrocław nr 14124034641111001060745456 z podaniem tytułu wpłaty ‘Konkurs ofert”.

3/. Zaakceptowanie regulaminu oraz złożenie w siedzibie spółki pisemnych ofert w zamkniętych kopertach

■→ Wyboru oferenta dokona komisja powołana przez syndyka , zgodnie z regulaminem sprzedaży, na podstawie pisemnych ofert prawidłowo złożonych.

■→ Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.ardobiejewska.pl. oraz w biurze syndyka przy ul Krakowskiej 56-62 lok B, tel. 695-055-522 w godz. 9-14, gdzie również można uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży.

■→ Organizator konkursu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo odwołania, przerwania lub unieważnienia konkursu.

■→ Wszelkie koszty związane z przelewem wierzytelności ponosi nabywca.