Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MSM

Nadrzędna kategoria: ogłoszenia Kategoria: wierzytelności Opublikowano: poniedziałek, 10, czerwiec 2019

NA SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI

 

* regulamin

Syndyk masy upadłości „Firmy Handlowo Usługowej MSM” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej we Wrocławiu ogłasza sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości wierzytelności.

 

Warunki sprzedaży:

1/. Przedmiotem sprzedaży jest wierzytelność wchodząca w skład masy upadłości stwierdzona wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy z dnia 11 maja 2016 r., sygn. akt X GC 326/14, opatrzonym klauzulą wykonalności z dnia 23 października 2017 r., w kwocie 131.385,51 zł (według stanu na dzień 9 czerwca 2019 r.), na którą składa się należność główna w kwocie 131.083,83 zł oraz ustawowe odsetki za opóźnienie w kwocie 301,68 zł, opisana szczegółowo w załączniku do Regulaminu określającego tryb i zasady przeprowadzenia sprzedaży z wolnej ręki wierzytelności służącej „Firmie Handlowo – Usługowej MSM” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej we Wrocławiu pn. „Opis sprzedawanej wierzytelności”, który to załącznik będzie udostępniany osobom zainteresowanym w kancelarii syndyka mieszczącej się we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 59-60/7 oraz drogą elektroniczną – w przypadku zgłoszenia chęci jego otrzymania pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

2/. Wierzytelność, o której mowa w pkt 1 powyżej, podlega sprzedaży za cenę nie niższą niż 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

3/. Sprzedaż odbywa się w drodze nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego.

 

4/. Pisemne oferty zawierające oświadczenia i dokumenty określone w regulaminie sprzedaży należy składać w kancelarii syndyka we Wrocławiu (50-127), przy ul. Św. Mikołaja 59-60/7, do dnia 2 lipca 2019 r., do godz. 15:00, z dopiskiem: “oferta na wierzytelność MSM”; rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 3 lipca 2019 r., o godz. 12:30, w kancelarii syndyka.

5/. Warunkiem wzięcia udziału w sprzedaży jest prawidłowe złożenie pisemnej oferty zakupu oraz wpłacenie w terminie zakreślonym do składania ofert wadium w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na rachunek bankowy masy upadłości w Banku Pekao S.A. o numerze: 68124067681111000056638233 i zaksięgowanie tej kwoty na ww. rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej do momentu rozpoznania ofert.

6/. W przypadku wpłynięcia kilku ofert wiążąca pozostaje oferta zawierająca najwyższą cenę; syndyk może jednak – w celu sprzedaży przedmiotu przetargu za jak najkorzystniejszą cenę – zarządzić dodatkowy przetarg ustny (licytację); w dodatkowym przetargu ustnym ceną wywoławczą będzie najwyższa cena z ofert pisemnych, a uczestnikami przetargu będą osoby, które złożyły oferty pisemne i które stawiły się w dacie otwarcia ofert osobiście lub przez pełnomocników; dodatkowa ustna licytacja odbywa się w dniu rozpoznania ofert.

7/. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę.

Szczegółowe warunki sprzedaży i wymagania co do oferty są zawarte w regulaminie sprzedaży, który dostępny jest w lokalu Kancelarii i na stronie www.ardobiejewska.pl. Informacje o przedmiocie i zasadach sprzedaży można także uzyskać pod nr tel. 71 783 99 38 i pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..