OGŁOSZENIE SYNDYKA O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI ELEWATORÓW ZBOŻOWYCH ORAZ WIERZYTELNOŚCI W STOSUNKU DO AGRO-HERIM SPÓŁKA Z O.O.

800-3.jpg

Syndyk HERIM

Syndyk Prywatnego Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „HERIM” Ryszard Płóciennik

Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej we Wrocławiu ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

zorganizowanej (zasadniczej) części przedsiębiorstwa oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej

zlokalizowanych w Mietkowie przy ul. Kolejowej 39

Sprzedaż obejmuje :

1/. zorganizowaną (zasadniczą) część przedsiębiorstwa w skład której  wchodzi nieruchomość gruntowa zabudowana silosami zbożowymi wraz z przynależną infrastrukturą, położona w Mietkowie (powiat wrocławski) przy ul. Kolejowej 39, obejmująca działkę nr 23/5 (AM-2 obręb Mietków) o powierzchni 0,6958 ha, KW WR1S/00032269/3,

łącznie z

2/. niezabudowaną nieruchomością gruntową, położoną w Mietkowie (powiat wrocławski), stanowiącą sąsiadującą działkę nr 23/3 (AM-2 obręb Mietków) o powierzchni 1,1607 ha, KW WR1S/00035127/7.

Łączna cena za oba składniki będące przedmiotem sprzedaży nie może być niższa niż   2.830.000 zł netto

(dwa miliony osiemset trzydzieści  tysięcy złotych),

w tym za składnik określone w punkcie pierwszym nie mniej niż 2.550.000,00 zł netto (dwa  miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i za składnik określony w punkcie drugim  nie mniej niż 280.000,00 zł netto (dwieście  osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty wszelkich ewentualnych zobowiązań podatkowych wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do transakcji zakupu.

Przedmiot sprzedaży nie będzie objęty rękojmią za wady fizyczne i prawne.

Syndyk oferuje także do sprzedaży wierzytelność w stosunku do Agro-Herim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mietkowie , która to wierzytelność jest zabezpieczona hipoteką na nieruchomości stanowiącej własność KNW Sp. z o.o. a sąsiadującej z nieruchomościami objętych niniejszą procedurą sprzedaży i gospodarczo powiązanej z przedmiotem sprzedaży ( na nieruchomościach na których ustanowiono hipotekę na rzecz upadłego posadowione są elewatory betonowe oraz infrastruktura techniczna do prowadzenia działalności przechowawczej)

Wszelkie informacje na temat przedmiotu i warunków sprzedaży opisanych w regulaminie dostępne są bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu przy ul. Czarnieckiego 56/4 oraz pod nr tel. 519 410 359, mail: pkoszczuk.biurosyndyka@gmail.com

Oferty wraz z niezbędnymi oświadczeniami wynikającymi z regulaminu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2019  roku do godziny 12.00  bezpośrednio w siedzibie Syndyka we Wrocławiu przy ul. Czarnieckiego 56/4

scroll to top