SYNDYK SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI MIESZKANIE PRZY UL. POLESKIEJ WE WROCŁAWIU

UK-matusiak-3-1.jpg

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA


http://wyborcza.pl/0,0.html

DRUK – Gazeta Wyborcza Kraj 12.09.2019

Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  za zezwoleniem Sędziego – komisarza udzielonym postanowieniem z dnia 3 września 2019 r., sygn. akt VIII GUp 111/17 of, sprzeda z wolnej ręki l spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 3, o powierzchni użytkowej 53,90 m2, położonego we Wrocławiu przy ul. Poleskiej 24,  dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WR1K/00201596/3.

Cena minimalna wynosi 238.000,00 zł brutto.

Wymagane wadium (10 % ceny minimalnej) należy wpłacić na konto masy upadłości w Santander Bank Polska S. A., nr rachunku 90 1090 2503 0000 0001 3476 8878.

Dalsze informacje oraz regulamin sprzedaży dostępne są u syndyka oraz na stronie www.ardobiejewska.pl.

Oferty należy przesłać listem poleconym  do dnia  15 października 2019 roku (data wpływu) na adres: Biuro Syndyka, 53-675 Wrocław 44, skrytka pocztowa 1199, z dopiskiem  „PRZETARG”  na kopercie.

Lokal można oglądać po uzgodnieniu terminu z syndykiem.

Kontakt z syndykiem pod numerem  telefonu 504 258 581 lub e-mail: syndyk.jtk1@gmail.com  

scroll to top