OBWIESZCZENIE (III) – SYNDYK OGŁASZA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI RUCHOMOŚCI TJ. URZĄDZENIA TECHNICZNE, ŚRODKI TRANSPORTU, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, WYPOSAŻENIE BIUR I MAGAZYNÓW

Syndyk FIRMA NOWAK

Syndyk masy upadłości „FIRMA Nowak” Sp. j.w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gościeszynie, k/Wolsztyna , NIP 9231685439 ogłasza sprzedaż  z wolnej ręki  ruchomych składników masy upadłości obejmujących :  

► urządzenia techniczne, środki transportu

► narzędzia, przyrządy, wyposażenie biur i magazynów

za minimalną cenę sprzedaży w wysokości 80% ceny oszacowania dokonanej  przez biegłego sądowego   

I/. Oferty na zakup ruchomości z określeniem oferowanej ceny składać należy w   Kancelarii Syndyka w Poznaniu 61-105, przy ul. Chwaliszewo 15/16, lok. 12 w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od daty ukazania się ogłoszenia do godz. 12°° w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż składników masy upadłości „FIRMA Nowak” Sp. j. w upadłości likwidacyjnej.” Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

II/. Otwarcie ofert nastąpi dnia następnego po upływie zakreślonego terminu o godz. 12°° w Kancelarii Syndyka.

III/. Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w wysokości 30% wartości netto ceny wywoławczej na konto masy upadłości w Santander Bank POLSKA S.A. Oddział w Poznaniu, nr rachunku 59 1090 1362 0000 0001 3686 6023 – liczy się data uznania rachunku bankowego..

IV/. Przedmiot sprzedaży można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Syndykiem.

Szczegółowe informacje pod numerami tel. 604 524 953 , 696 189 744.

V/. Przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.

VI/. Szczegółowe zestawienie przedmiotów sprzedaży, wraz z wyceną poszczególnych składników oraz Regulamin sprzedaży z wolnej ręki ruchomych składników masy upadłości  wyłożony jest w Kancelarii Syndyka – Przemysława Stefańskiego w Poznaniu przy ul. Chwaliszewo 15/16, lok.12 oraz w siedzibie upadłego podmiotu w Gościeszyne 3/1, 64-200 Wolsztyn.

scroll to top