SYNDYK SPRZEDA SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU PRZY UL. DŁUGIEJ 10 W KONDRATOWICACH

UK-słowińscy-welcer.png

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA


Syndyk  masy upadłości osób fizycznych sprzeda spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 8  o powierzchni użytkowej 58,70 m2, położonego na trzeciej kondygnacji w budynku wielolokalowym przy ulicy Długiej 10 w Kondratowicach, objęte księgą wieczystą nr WR1T/00032083/6

za cenę nie mniejszą niż 75% ceny oszacowania tj. 81.750,00 złotych.

●▬ Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu pisemnego i ewentualnej uzupełniającej aukcji. ●▬ Oferty pisemne, w języku polskim, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg Kondratowice”, złożone  mają być osobiście, listem poleconym, przesyłką kurierską – decyduje data wpływu oferty – do dnia 17 października 2019 roku do godz. 15.00 w Kancelarii Syndyka Łukasza Welcer, ul. Rakietowa 11/11, 54 – 615 Wrocław. ●▬ Rozpoznanie ofert i ewentualne ustne aukcje uzupełniające zostaną przeprowadzone w dniu 18 października 2019 r. o godzinie 10.00 w Kancelarii Syndyka Łukasza Welcer, ul. Rakietowa  11/11, 54 – 615 Wrocław. ●▬ Nie można wywodzić skutków prawnych z nieznajomości szczegółowego regulaminu sprzedaży zamieszczonego na stronie www.prosyndyk.pl ●▬  Kontakt w sprawie uzyskania operatu szacunkowego i informacji o przetargu 609 496 187. ●▬  Kontakt w sprawie oględzin lokalu 669 506 422.

scroll to top