SYNDYK OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ ATRAKCYJNIE POŁOŻONEJ NIERUCHOMOŚCI W BORKU STRZELIŃSKIM – BLISKO WROCŁAWIA I AUTOSTRADY A4

rzut.jpg

Syndyk International Deco Logistics

http://wyborcza.pl/0,0.html

DRUK – Gazeta Wyborcza Wrocław – 02.10.2019

https://www.rp.pl/

DRUK – Rzeczpospolita (drobne) – 01.10.2019

Syndyk masy upadłości International Deco Logistics Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Borku Strzelińskim ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości obejmującej tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów w atrakcyjnej lokalizacji niedaleko od Wrocławia i 15 km od autostrady A4 oraz ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

1/. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości zabudowanej kompleksem hal magazynowych z łącznikiem, budynkiem administracyjnym oraz budynkiem portierni i stacją trafo, położonej w Borku Strzelińskim przy ul. Nowowiejskiej 1, w granicach działki nr 407/8 o powierzchni 6,7600 ha, AM-2, obręb Borek Strzeliński, gmina Borów, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1T/00026170/8, wraz z ruchomościami stanowiącymi wyposażenie biur, magazynu, placu zabaw oraz regałami magazynowymi

za łączną cenę nie niższą niż 17 112 045,60 zł netto

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Borek Strzeliński, stwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Borów z dnia 10 lipca 2019r. – Nr IX/82/2019 (DziennikUrzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 4594 z dnia 22 lipca 2019r.) przeznaczenie terenu jako podstawowe: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, jako dopuszczalneusługi, obiekty socjalno – biurowe, parkingi i place, obiekty i sieci infrastruktury technicznej, zieleń.

2/. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na warunkach określonych w Regulaminie Przetargu oraz wpłata wadium w wysokości 1 000 000,00 zł na rachunek masy upadłości prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. nr konta 04 1090 2398 0000 0001 3707 8067 w terminie do dnia 18 października 2019r.

3/. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod nr tel. 71 349 34 43 w godz. od 11:00 do 15:00.

4/. Oferty pisemne składać należy w zamkniętych kopertach na adres:

International Deco Logistics Sp. z o.o. w upadłości ul. Trzemeska 6/7, 53 – 679 Wrocław z adnotacją „Przetarg”.

5/. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

scroll to top