ZARZĄDCA MASY SANACYJNEJ DRG – AGRO GROUP DANIEL GOGOLEWSKI Z/S W TUSZYNIE OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W LEGNICKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

Legnica-Gniewomierska-z-Lotu-Ptaka.jpg

Zarządca DRG Agro Group

DRUK – Gazeta Wyborcza Kraj – 02.10.2019

http://wyborcza.pl/0,0.html

I/. Zarządca masy sanacyjnej dłużnika Daniela Gogolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DRG – AGRO GROUP Daniel Gogolewski z siedzibą w Tuszynie ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 715/38 i nr 717/158 o łącznej powierzchni 1,4190 ha, położonej w Legnicy przy ul. Gniewomierskiej, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą  Kw nr LE1L/00073978/4,

za cenę wywołania nie niższą niż 1.354.000,00 zł netto

(jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące).

II/. Oferty na zakup nieruchomości należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg” w terminie do dnia 31 października 2019 roku, pocztą na adres siedziby przedsiębiorstwa dłużnika w Tuszynie, 58-207 Tuszyn 6 lub w sekretariacie w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu złożenia  decyduje data wpływu oferty. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 listopada 2019 roku o godzinie 11.00 w siedzibie firmy DRG – AGRO GROUP w Tuszynie.

III/. Warunkiem przyjęcia oferty do rozpatrzenia jest wpłata przez oferenta wadium w wysokości 5 % ceny wywołania. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy sanacyjnej nr PKO BANK POLSKI 98 1020 5095 0000 5502 0159 2922  w terminie zakreślonym do składania ofert. Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty. Zawartość oferty oraz inne warunki przetargu określa Regulamin przetargu zamieszczony na stronie internetowej : 

https://www.drg-agro.pl/przetargi,an32.html,      www.ardobiejewska.pl

oraz dostępny do wglądu w siedzibie przedsiębiorstwa dłużnika w Tuszynie.

IV/. W przypadku złożenia równorzędnych ofert może być przeprowadzona dodatkowa licytacja na zasadach określonych w regulaminie przetargu.

V/. Zarządcy służy możliwość odwołania w całości lub części postępowania na sprzedaż nieruchomości lub też jego unieważnienia, na każdym etapie postępowania, bez podania jego przyczyny.

VI/. Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. w Legnicy służy prawo pierwokupu nieruchomości.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem +48 519-069-689 bądź pocztą elektroniczną – e-mail  : pziemiec@gmail.com

scroll to top