SYNDYK OGŁASZA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W WAŁBRZYCHU PRZY UL. WILCZEJ

DSC04673.jpg

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

http://wyborcza.pl/0,0.html

DRUK – Gazeta Wyborcza – 05.10.2019

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie postanowienia Sędziego – komisarza Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział  Gospodarczy z dnia 15 lipca 2019 r.  – sygn. akt VI GUp 75/17 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie ofertowym nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Wilczej 72 ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM TRZYKONDYGNACYJNYM o pow. 151,2 m2 posadowionego na działce nr 86/2, obręb 0053  Lubiechów o pow. łącznej 5178 m2  (SW1W/00005163/4)

za cenę nie niższą  niż 202.500,- zł netto (dwieście dwa tysiące pięćset złotych), po uzyskaniu zgody Sędziego – komisarza.

Cena sprzedaży nie zawiera podatku VAT.

Warunki udziału w sprzedaży :

► Oferty nabycia w/w przedmiotu należy składać osobiście lub za pośrednictwem kuriera w trwale zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości sygn. akt VI GUp 75/17 – nie otwierać”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.10.2019 r. do godz. 14.00 osobiście lub za pośrednictwem kuriera w Kancelarii Notarialnej dr. Rafała Firleja Wałbrzychu, ul Słowackiego 13/3, 58-300 Wałbrzych  w godzinach pracy kancelarii  od poniedziałku do piątku (decyduje data złożenia oferty a nie  data nadania)

►Otwarcie i wybór najkorzystniejszej  oferty przez syndyka nastąpi w dniu 22.10.2019 r. o godz. 14.15 w obecności Notariusza pod wskazanym wyżej adresem,

► Przystępujący do postępowania na sprzedaż winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić wadium na rachunek bankowy masy upadłości Artura Duca o numerze 03 1500 1764 1017 6004 5787 0000 w wysokości 20.250,00 zł – w terminie do 22.10.2019 r.

► Szczegółowe informacje i wymogi dot. przedmiotu sprzedaży określa Regulamin dostępny drogą emailową: kancelaria.syndyka70@gmail.com, na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl oraz  w Kancelarii Syndyka  ul. Długa 3A,Ip. 58-309 Wałbrzych, tel. 601 580 219.

► Oferent pod rygorem nie rozpatrywania oferty ma obowiązek złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem sprzedaży oraz ma obowiązek złożenia stosownych oświadczeń, które będą wymienione w regulaminie sprzedaży pod rygorem nierozpatrywania oferty.

► Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub aukcji bez podania przyczyn oraz prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę nabycia.

scroll to top