ZARZĄDCA NEWIND S.A. OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI

Zarządca Newind SA

http://wyborcza.pl/0,0.html

DRUK – Gazeta Wyborcza Kraj – 9.10.2019

DRUK – Gazeta Wrocławska – 10.10.2019

Zarządca NEWIND S.A. w restrukturyzacji ogłasza sprzedaż wierzytelności.

1/. Przedmiotem sprzedaży jest wierzytelność względem Bartosza Robaszewskiego. Szczegółowe dane co do wierzytelności oraz warunki sprzedaży określone w Regulaminie Sprzedaży będą udostępniane zainteresowanym w Kancelarii Zarządcy (ul. Św. Mikołaja 59-60/7,  50-127 Wrocław) oraz drogą elektroniczną – po  zgłoszenia chęci ich otrzymania pod adresem kancelaria@milek.com.pl lub pod nr tel. 71 783 99 38.

2/. Cena wywoławcza wynosi 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

3/. Sprzedaż odbywa się w drodze nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego.

4/. Pisemne oferty zawierające oświadczenia i dokumenty określone w Regulaminie należy składać w Kancelarii Zarządcy we Wrocławiu (50-127), przy ul. Św. Mikołaja 59-60/7, do dnia 31 października 2019 r., do godz. 15:00.

5/. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 31 października 2019 r., o godz. 16:00, w Kancelarii Zarządcy.

6/. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysiące złotych) na rachunek bankowy nr 51 1240 6768 1111 0010 9105 5948.

7/. Zarządca zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę.

scroll to top